Bydlení 2015: Snižování energetické náročnosti, bydlení seniorů i pro mladé

Developerské firmy už opět rozjíždějí nové projekty, byty se více prodávají i kupují. Přičteme-li velmi příznivé ceny, provázené neméně příznivými úrokovými sazbami, je bydlení právem tématem, o kterém se opět začíná více hovořit. Jak tyto změny zapadají do celkové koncepce Státního fondu rozvoje bydlení? O rozhovor jsme požádali Evu Helclovou, ředitelku Státního fondu rozvoje bydlení.

Při zmínce o Státním fondu rozvoje bydlení se každému se nejprve vybaví oblast finanční podpory. Jaká je v ČR aktuální situace a jaké jsou vaše priority?

V současné době v ČR funguje několik programů podpory, které směřují do oblasti bydlení a zahrnují národní i evropské programy. Orientace v nich je někdy složitá, může přinášet i nežádoucí překryvy programů. Programy je třeba upravit tak, aby se vhodně doplňovaly, nikoliv překrývaly. V první řadě se chceme zaměřit na oblast podpor, jež vedou k energetickým úsporám. Důležité je sladit podmínky a parametry těchto programů a zajistit jejich provázanost, aby byly pro příjemce přehledné, ale zároveň umožňovaly komplexní rekonstrukce zahrnující nejen energetické úspory, ale i další aktivity vedoucí k prodloužení životnosti a zvýšení kvality bydlení. Dalším krokem by mělo být snížení administrativní zátěže, za ideální bychom považovali stav, kdy by zájemci mohli na základě jedné žádosti čerpat podporu hned z několika zdrojů (národních, evropských atd.). To pochopitelně platí také pro nové programy, které se na národní i evropské úrovni připravují. Neméně důležitá je pro nás i komunikace a informační podpora. Je potřeba poskytnout všem zájemcům o programy podpory bydlení dostatek informací. K tomu mimo jiné slouží i Portál o bydlení, což jsou webové stránky věnované problematice bydlení a kde, můžete nalézt nejen přehled podpor pro bydlení, ale i další praktické a právní informace z oblasti bydlení.

Kterou z oblastí považujete za nejdůležitější?

Stále zaznamenáváme velký zájem o rekonstrukce bytových domů – z dlouhodobého pohledu se jedná o stěžejní oblast. Důvodem je především prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty bydlení a výrazné snížení nákladů na energie. Tady bych ráda připomněla, že je důležité řešit bydlení komplexně, nelze realizovat energetické úspory tam, kde nejsou odstraněny konstrukční vady, statické poruchy atp.

V příštím roce se budete věnovat i dalším důležitým tématům, než jsou rekonstrukce bytových domům. Můžete nám některé z nich přiblížit?

Zaměříme se především na dvě oblasti, a tou první je podpora bydlení mladých rodin. Chtěli bychom podpořit nejen možnosti pořízení vlastního bydlení, ale i na zvýšení jeho kvality. Hledáme i nové formy, které pomohou zapojit vyšší objem soukromých komerčních zdrojů. SFRB v současnosti poskytuje mladým lidem zvýhodněný úvěr Program 150 a bude v této formě podpory pokračovat až do doby vzniku nových nástrojů, tedy do konce roku 2015.

Druhou oblastí, které pro nás bude v novém roce prioritní, je seniorského bydlení. Tento druh bydlení sice již podporujeme pomocí programu Výstavby, ale cítíme, že je potřeba nastavit jasné standardy pro bydlení seniorů a demonstrovat na uskutečněných příkladech jejich proveditelnost a finanční udržitelnost. Současně chceme umožnit podporu výstavby bydlení pro cílové skupiny v kombinaci s běžným nájemním bydlením Také zde v tuto chvíli lze očekávat finalizaci programu nejpozději do konce roku 2015, do té doby bude podpora realizována na základě stávajícího programu.

Tyto dvě oblasti jsme nezvolili náhodně. Vnímáme je jako silná dlouhodobá celospolečenská témata, kterým je nutné se koncepčně věnovat. Zejména v případě bydlení seniorů považujeme otázku jejich bydlení za problém, který bude rychle nabývat na intenzitě. Musíme si také uvědomit specifika této skupiny, kde se poměrně často setkáváme s nedostatečným přístupem k informacím a tedy i možnostem, jak svou situaci s bydlením řešit.

Jaké vidíte řešení?

V první řadě jsem již zmínila přípravu některé z forem finanční podpory, která by byla vázána přímo na seniorské bydlení. Seniorskému bydlení se také budeme cíleně věnovat stránkách rámci Portálu o bydlení, který SFRB provozuje. Stránky budou kromě řady základních informací, důležitých pro tuto početnou skupinu obyvatel, nabízet například i přehled bytů se státní podporou určených pro seniory. Počítáme i s dalšími tématy, které s jejich specifickými požadavky na bydlení souvisí. Pokud se nám seniorské bydlení, jako samostatná součást Portálu o bydlení osvědčí, zamýšlíme podobnou formou přinášet i informace z oblasti bydlení specifické i pro další skupiny, např. pro mladé rodiny.

Zmínila jste se o Portálu o bydlení, který přináší mnoho informací o programech a dalších aktivitách MMR a SFRB. V provozu je zhruba rok – jak splnil vaše očekávání?

Portál o bydlení soustavně rozvíjíme s cílem pokrýt obrovskou mezeru v informační podpoře. Vznik Portálu o bydlení přišel naprosto ve správný čas, kdy vstupoval v platnost také nový občanský zákoník (NOZ). Portál o bydlení tak mohl prakticky okamžitě začít přinášet konkrétní rady a informace pro všechny, kterých se výrazné změny NOZ a souvisejících zákonů bezprostředně dotýkaly. Ohlasy a návštěvnost nám velmi rychle potvrdily, že to byl jednoznačně krok správným směrem. Po vyhodnocení ročních zkušeností již nyní mohu potvrdit, že se nám podařilo v Portálu o bydlení vybudovat silné informační centrum. V naplňování tohoto úkolu chceme samozřejmě ve spolupráci s MMR a dalšími partnery pokračovat.

Kromě MMR a SFRB, o nichž jste se zmiňovala, jsou zde zveřejňovány důležité informace i z ostatních ministerstev a institucí, které mají vztah k otázkám bydlení.

Zakládáme si na tom, aby byly veškeré informace prezentovány jasně a srozumitelnou formou. Zároveň se snažíme, aby uživatelé u nás nalezli kompletní a věcně správné informace. Přinášíme také informace o odborných tiskovinách a seminářích, kde se mohou zájemci dovědět více. Mezi čtenáři je velice oblíbená i poradna, ve které odborníci odpovídají na dotazy týkající se bydlení.

Autor: Redakce Okolobytu.cz