Daně v oblasti nemovitostí

Jedním z hlavních témat let 2014–2015 však zcela bezpochyby budou daňové otázky spojené s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, kterým se v Trend Reportu 2014 samostatně věnuje kapitola Daně v oblasti nemovitostí autorsky zpracovaná Petrem Tomanem.

Jak se mění daně v souvislosti s NOZ?

V době, kdy došlo ke schválení nového občanského zákoníku, se také začaly připravovat novely jednotlivých daňových zákonů, které měly reagovat na změněnou právní situaci. Zdanění v oblasti nemovitostí s novými instituty i novým pojetím staveb jako součásti pozemku nemohlo zůstat stranou.

Kapitola Daně se proto detailně věnuje široce diskutovaným protichůdným výkladům například u různého uplatnění sazby DPH u převodu nemovitých věcí, novému institutu přídatného spoluvlastnictví či daňové zatížení u daní z nabytí nemovitých věcí. Zejména v oblasti DPH nová úprava zdanění pozemků přináší růst daňového zatížení transakcí s pozemky (v mnoha případech je nově uplatňováno zdanění základní či sníženo sazbou, zatímco v loňském roce byly tyto transakce od DPH osvobozeny). Také v oblasti daní z příjmů, je evidentní, že přestože i zde mělo být základní snahou při novelizaci zejména udržení existujícího stavu pod novou terminologií, není úspěšnost stoprocentní. Jako příklad lze uvést ustanovení týkající se osvobození bytových jednotek od daně z příjmů fyzických osob, kdy aplikované osvobození bylo v některých případech zúženo.

Z pozitivních změn, které novela zákona o daních z příjmů přinesla, se sluší uvést zejména možnost daňového uplatnění ztráty z prodeje pozemků u právnických osob. Podařilo se tak naplnit dlouhodobou snahu ARTN o změnu v této oblasti. Bohužel další situace, které jsou z hlediska členů ARTN vnímány jako problémové (technické zhodnocení při ukončení nájmu či možnost odpisování technického zhodnocení podnájemcem), zůstávají beze změny.

Lze očekávat, že problematika DPH u nemovitostí bude v tomto roce v centru pozornosti jak odborné veřejnosti, tak i Generálního finančního ředitelství. Změny a nové výklady v této oblasti tak nelze vyloučit a nejistota bude přetrvávat zřejmě až do prvních soudních rozhodnutí.

Autor: Redakce Okolobytu.cz