Jaká je aktuální situace v problematice měřičů tepla?

Otázek ohledně povinnosti instalovat od 1.1. 2015 měřiče stále přibývá. Protože u tohoto tématu převládá více otazníků než odpovědí, přinášíme vám souhrn informací s nejaktuálnějšími postoji, které nám poskytla Věra Bordecká z I.RTN, s.r.o.

Zákonná povinnost je platná

Právě je připravována další novelizace Zákona č. 406/2000 Sb., ve které bude k uvedené problematice uvedeno toto: § 7 odst (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni: f. vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu, g. vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody v domě, v každém bytě a nebytovém prostoru vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Čekáme na novelizaci a doplnění

Prováděcí právní předpis je vyhláška č.194/2007 Sb., která je v současnosti také novelizována a bude doplněna o

§7 a) vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie (1) V případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energii nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením se vnitřní rozvod tepla pro vytápění nebo vnitřní rozvod chladu v každém bytě nebo nebytovém prostoru vybaví

  1. stanoveným měřidlem určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru, pokud vnitřní rozvod tepla pro vytápění nebo vnitřní rozvod chladu vstupuje a zároveň vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, nebo
  2. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, pokud vnitřní rozvod tepla pro vytápění vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech.

(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný přímo na každém otopném tělese nebo indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vzduchu daného vytápěného prostoru a teploty vzduchu venkovního prostředí k příslušející budově s trvalým průběhovým záznamem rozdílů teplot vzduchu za časový interval.

(3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se všechna místa pro její odběr v bytech a nebytových prostorech vybaví vodoměry na teplou vodu používané k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

Nikde není uvedeno, že by se výše uvedené povinnosti netýkaly společenství vlastníků, naopak společenství vlastníků je povinno vybavit vnitřní tepelná zařízení přístroji registrujícími.

Jak to bude s rozúčtováním?

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla bude upravovat zákon č. 67/2013 Sb., který je v současnosti také novelizován a bude doplněn o § 6, jehož bod (1) uvádí:

Náklady na dodávku tepla se rozúčtují vždy z náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění a náklady na společnou přípravu teplé vody v domě z náměrů vodoměrů, na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a společnou přípravu teplé vody v domě je možná vždy až po skončení zúčtovacího období.

Další body ( 2, 3, 4) §6 zákona č. 67/2013 Sb. pak budou hovořit o způsobu rozúčtování, kde teprve může dojít za předpokladu 100% souhlasu všech vlastníků jednotek k dohodě o jiném způsobu rozúčtování než bude uvedeno v bodech 2, 3,4.

Pravdou však zůstává, že do dnešního dne nebyl ani jeden z uvedených novelizovaných předpisů vydán. Předpokládaný termín je konec měsíce října.

Povinnost vybavit přístroji regulující dodávku

Půjdeme-li tedy striktně podle současné platné legislativy, tak zákon č. 406/2008 Sb. v provedení zákona č. 318/ 2012 Sb. v § 7 – snižování energetické náročnosti budov v bode v bodě (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni:

  1. vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem.

Prováděcí předpis je vyhláška č. 194/2007 Sb., která velmi obsáhle hovoří o regulaci a naopak velmi stroze v § 7 měření množství tepelné energie a teplé vody v zúčtovací jednotce v bodě (4) uvádí: měřící a indikační technika uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací jednotce se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného principu a provedení.

Souhrn informací byl po svolení autorky přebrán z diskusního fóra na našich stránkách.

Autor: Redakce Okolobytu.cz