​Kauce a pronájem bytu. Nenechte se napálit!

​Kauce a pronájem bytu. Nenechte se napálit!

Foto: 123rf.com

Požadavek složení kauce při sjednávání nájemní smlouvy je dnes již běžná praxe. Nejde o malé peníze. Přesto mají naše znalosti o této věci značné mezery. Víte například, jaká maximální částka je pro kauci přípustná nebo třeba na co ji může vlastník bytu použít?

Co to je kauce?

Pronájem bytu s sebou nese riziko, že nájemce nebude plnit své finanční závazky vůči pronajímateli nebo mu způsobí věcnou škodu v bytě. Občanský zákoník proto pronajímateli umožňuje, aby po nájemci požadoval určitou peněžitou částku. Z ní pak mohou být hrazeny budoucí nedoplatky na nájemném, službách nebo může sloužit k pokrytí nájemcem způsobené škody. Zákon tuto peněžitou záruku nazývá jistotou, lidově se jí říká kauce.

Jaká je maximální výše kauce?

Maximální výši kauce stanovuje občanský zákoník. Pronajímatel může po nájemci tedy požadovat kauci maximálně ve výši šestinásobku měsíčního nájemného. Pokud z nájemní smlouvy jasně nevyplývá, jakou část z platby tvoří nájemné a jakou poplatky za služby, pak se limit pro kauci stanovuje jako šestinásobek nájemného obvyklého v dané lokalitě za nájem obdobného bytu.

Povinnost zaplatit jistotu může být sjednána v nájemní smlouvě, ale může být dohodnuta i kdykoliv během trvání nájmu.

S účinností nového občanského zákoníku nemusí pronajímatel pro uložení kauce zřizovat speciální účet, jak to nařizovala předchozí právní úprava.

Na co lze kauci použít?

Jak a kdy může pronajímatel kauci použít, nezáleží na jeho vůli, pravidla upravuje zákon. Lze z ní pokrýt dlužné nájemné či ji použít na náhradu škody při skončení nájmu.

U nájemného a služeb je výše nedoplatků, na které se může kauce použít, obvykle zřejmá. U náhrady škody si pak škodu vyčíslí pronajímatel a poté ji započítá. Na rozdíl od předchozí právní úpravy k tomu již nepotřebuje soudní rozhodnutí nebo písemné uznání dluhu nájemcem.

„Započte-li pronajímatel kauci během nájmu, je nájemce povinen ji doplnit až do sjednané výše. Pro vyloučení či usnadnění případného sporu je proto praktické již v předávacím protokolu vyčíslit vybavení bytu konkrétními částkami. Pronajímatel může také nájemci výši škody doložit například účtenkou z opravny,“ doporučuje optimální postup Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Jak dále upozorňuje, je možné i jiné řešení, kdy se pronajímatel může dohodnout s nájemcem a zápočet na kauci provést již v průběhu trvání nájemního vztahu. Taková dohoda je platná, protože nijak nezkracuje práva nájemce. Je totiž v jeho zájmu, aby byl závazek splněn co nejdříve, protože by později mohl být pronajímatelem požádán o úroky.

Není však možné, aby se pronajímatel s nájemcem dohodli na použití jistoty k jiným účelům než k pokrytí dluhu na nájemném, službách či k úhradě škody způsobené nájemcem.

Můžeme požadovat úroky z kauce?

Ano, pronajímatel je povinen spolu s jistotou vrátit nájemci při skončení nájemního vztahu i úroky z kauce. Pokud se na jejich výši nedohodnou, opět platí, že nájemce má právo požadovat úroky ve výši odpovídající úrokům u bankovních úvěrů ve srovnatelném místě a době.

Dohodou si mohou obě strany sjednat úroky nižší, než vyplývá ze zákona. I zde je nutné dodržet podmínku, že takovou dohodou nesmí dojít ke zkrácení nájemce na jeho zákonných právech.

Autor: dTest