Na aktuální téma: Odměny a daně v SVJ

Na aktuální téma: Odměny a daně v SVJ

Foto: 123rf.com

Odměňování statutárních zástupců SVJ patří mezi témata, která plní diskusní fóra po celý rok. Počáteční měsíce nového roku je posouvají na žebříčku zájmu ještě výše - blíží se daňové povinnosti. Jaké jsou tedy možnosti odměňování a které příjmy podléhají zdanění?

Které právní předpisy jsou důležité?

Odměny členů volených orgánů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev za výkon jejich funkce upravuje řada právních předpisů, zejména občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o daních z příjmů, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákon o pojistném na sociální zabezpečení.

Odměna za výkon funkce je příjmem ze závislé činnosti

Z hlediska daňového je odměna fyzické osoby - člena voleného orgánu podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů příjmem ze závislé činnosti. Zákon o daních z příjmů poplatníka s příjmy ze závislé činnosti označuje jako „zaměstnance“ a plátce těchto příjmů jako „zaměstnavatele“, byť se bezesporu nejedná o pracovněprávní vztah ve smyslu ustanovení § 1 písm. a) zákoníku práce. Toto označení je užíváno obdobně i právními předpisy upravujícími pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.

Nad 2 500 hrubého měsíčně musíte odvádět peníze na daně, a sociální a zdravotní pojištění

U společenství vlastníků podléhá odměna do částky 2 500 Kč hrubého měsíčně odvodu zálohové daně z příjmů a odvodu pojistného na zdravotní pojištění; odměna v částce 2 500 Kč nebo více hrubého měsíčně pak podléhá rovněž odvodu pojistného na sociální zabezpečení.

U bytových družstev podléhá odměna do částky 2 500 Kč hrubého měsíčně odvodu zálohové daně z příjmů; odměna v částce 2 500 Kč nebo více hrubého měsíčně pak podléhá rovněž odvodu pojistného na zdravotní pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení.

Povinnost registrace platí pro SVJ i bytová družstva

Podle výše vyplácených odměn a souvisejících odvodových povinností vzniká společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům odpovídající povinnost registrace, a to u finančního úřadu (registrace právnické osoby k zálohové dani z příjmů fyzických osob do 8 dnů ode dne, kdy započne výplata odměn), zdravotních pojišťoven (registrace právnické osoby a přihláška „zaměstnanců“ do 8 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti) a České správy sociálního zabezpečení (přihláška právnické osoby do registru zaměstnavatelů a oznámení o „nástupu“ jednotlivých „zaměstnanců“ do 8 dnů ode dne vzniku rozhodné skutečnosti). Následně pak mají společenství vlastníků jednotek a bytová družstva vůči zmíněným institucím povinnost hradit zálohy na daň z příjmů fyzických osob (a provádět roční vyúčtování této daně) a dále odvádět pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální pojištění (a zpracovávat a zasílat jejich pravidelné měsíční přehledy).

Pozor na dohodu o provedení práce

„Poměrně často lze zaznamenat situaci, kdy je členům volených orgánů odměna za výkon funkce, resp. odměna za činnosti obsahově odpovídající výkonu jejich funkce vyplácena na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Podle našeho názoru daný postup není správný a představuje obcházení zákona. Uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvem a členem jeho voleného orgánu sice není vyloučeno, takové dohody se ovšem mohou vztahovat pouze na takové činnosti člena voleného orgánu, které z výkonu jeho funkce nevyplývají,“ vysvětluje Mgr. Jan Šafařík z právního odboru Bytového družstva Pragostav.

Poznámka závěrem

Článek přináší stručný informační přehled pro získání základní orientace v předmětné oblasti a nemají (ani nemohou) představovat komplexní přehled povinností, které z právní úpravy pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a i přímo členy volených orgánů vyplývají v závislosti na jejich charakteru nebo postavení, jakož i obsahu jejich vzájemného vztahu a plnění.

/Zpracováno s využitím informací správce bytového fondu Bytového družstva Pragostav/

Autor: Redakce Okolobytu.cz