Na co lze získat evropské dotace zaměřené na úsporu energií v bydlení?

Na co lze získat evropské dotace zaměřené na úsporu energií v bydlení?

Žadatelům o podporu z evropských fondů se otevřela nová možnost, jak spolufinancovat projekty zaměřené na zvýšení energetických úspor v bydlení. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je na ně pro celé programové období 2014–2020 vyčleněno 623 milionů eur, tedy skoro sedmnáct miliard korun. V aktuální výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“ je k dispozici skoro devět miliard korun.

Celková výše finančních prostředků ve specifickém cíli 2.5 IROP „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“ : téměř 17 miliard Kč

Celková výše finančních prostředků v aktuální výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ : 8,75 miliardy Kč, z toho podíl Evropského fondu pro regionální rozvoj: 3,5 mld. Kč a podíl státního rozpočtu ČR až 5,25 mld. Kč.

Ve které lokalitě je možné žádat o podporu?

Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Kdo může žádat o podporu?

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Na co je možné žádat o podporu?

  • Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu
  • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění
  • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
  • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
  • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Další informace, které byste měli vědět:

Garantovaný podíl podpory při splnění minimálních požadavků vyplývajících ze specifických kritérií přijatelnosti: 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Vlastníci bytových domů, kteří provedou důkladnější zateplení, než jsou minimální požadavky, obdrží podporu ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů. Požadavky jsou následující:

1. úspora celkové dodané energie minimálně 40%,

2. klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší,

3. kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.


Jak správně postupovat při podání žádosti o podporu v IROP:

  1. Projektové záměry a žádosti konzultujte s pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, kontakty najdete na www.crr.cz v sekci „Kontakty IROP“ nebo v této tabulce:

kraj

kontaktní osoba

telefon

email

Středočeský

Ing. Kateřina Zemanová

371 870 026

katerina.zemanova(at)crr.cz

Jihočeský

Bc. Pavel Dolejš

381 670 038

pavel.dolejs(at)crr.cz

Plzeňský

Ing. Kateřina Zemanová

371 870 026

katerina.zemanova(at)crr.cz

Karlovarský

Ing. Lenka Kyrianová

354 770 228

lenka.kyrianova(at)crr.cz

Ústecký

Ing. Jitka Zdvíhalová

412 870 921

jitka.zdvihalova(at)crr.cz

Liberecký

Ing. Andrea Faltusová

488 570 935

andrea.faltusova(at)crr.cz

Královéhradecký

Ing. Jakub Řezníček

499 420 604

jakub.reznicek(at)crr.cz

Pardubický

Ing. Jakub Řezníček

499 420 604

jakub.reznicek(at)crr.cz

Vysočina

Ing. Pavlína Prokešová

518 770 222

pavlina.prokesova(at)crr.cz

Jihomoravský

Ing. Pavlína Prokešová

518 770 222

pavlina.prokesova(at)crr.cz

Zlínský

Ing. Magdalena Drescherová

597 570 951

magdalena.drescherova(at)crr.cz

Olomoucký

Ing. Eva Ryšková

582 777 443

eva.ryskova(at)crr.cz

Moravskoslezský

Ing. Magdalena Drescherová

597 570 951

magdalena.drescherova(at)crr.cz

2. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří Vám zpracují projektovou dokumentaci a energetické hodnocení

K žádosti o podporu musíte doložit mimo jiné:

• projektovou dokumentaci

• energetické hodnocení

Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro danou oblast (podoblast) rozvádí kapitola 2.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, která naleznete na www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“ (výzva č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“).

3. Projednejte svůj stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

4. Vyplňte elektronickou žádost o podporu v informačním systému MS2014+ na https://mseu.mssf.cz/

Jak postupovat při podání žádosti o podporu v informačním systému MS 2014+ najdete v Příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla v roce 1996 za účelem podpory regionální politiky vlády realizované z evropských prostředků. Věnuje se zejména administraci a kontrole čerpání evropských fondů z různých národních operačních programů a z programů přeshraniční a nadnárodní spolupráce. Centrum působí ve všech krajích České republiky a za dobu své existence pomohlo příjemcům dotací zrealizovat tisíce projektů za desítky miliard korun, které výrazně zvýšily kvalitu života v regionech České republiky. Centrum je také jednou z hostitelských organizací celosvětové sítě Enterprise Europe Network, která se zaměřuje na podporu malých a středních podniků v rámci evropského vnitřního trhu i mimoevropských trhů.

Více informací o naší činnosti najdete na www.crr.cz


Autor: Centrum pro regionální rozvoj České republiky