Na olověné rozvody ještě můžete stihnout dotaci

Kvalita vody, kterou v našich domácnostech používáme, prochází důkladnou kontrolou. Přesto u nás doma už tak kvalitní být nemusí. Jedním z nejčastějších viníků jsou původní olověné vodovodní domovní přípojky a vnitřní rozvody. Na jejich výměnu přitom lze čerpat dotaci národního podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Pozor! Lhůta pro doručení žádostí končí 17.2.2014.

Olověné rozvody musí pryč

V pitné vodě distribuované vodárnami není olovo v naprosté většině vzorků zjištěno vůbec, případně ve zlomkových limitních hodnotách. Přesto se u nás doma může objevit. Jak je to možné?

Olovo bylo v 19. století plošně využíváno na vodovodní domovní přípojky a vnitřní domovní rozvody pitné vody. Olověné potrubí tak dodnes na řadě míst představuje stálý a prakticky nevyčerpatelný zdroj olova, které se uvolňuje do pitné vody. Množství vyluhovaného olova závisí na vlastnostech vody a době stagnace vody v trubkách. Koncentrace olova v pitné vodě se podle podmínek může pohybovat od stopových množství po stovky mikrogramů na litr (dále μg/l), přes noc se ve stagnující vodě rozpouštějící olovo z potrubí mohou nahromadit až miligramové koncentrace.

Obsah olova ve vodě můžeme zčásti snížit například větším odpouštěním vody. Přesto určité množství ve vodě nadále zůstává a navíc odpouštění vody zvyšuje náklady na spotřebu. Neexistuje ani taková technologie úpravy vody, která by dokázala olovo z pitné vody zcela odstranit. Spolehlivým řešením je nevyhovující rozvody vyměnit za nové, nezávadné.

Limity olova ve vodě se snižují

Olovo je známý toxický kov, který se při dlouhodobém přísunu i malého množství hromadí v těle a má nepříznivé účinky na zdraví. Nejcitlivější vůči toxickým účinkům olova jsou těhotné ženy, kojenci a malé děti. Proto je důležité bránit jakémukoliv hromadění olova v organismu.

Vzhledem ke zmíněnému riziku se postupně snižují závazné limity pro obsah olova v pitné vodě, přičemž se přihlíží k časové a finanční náročnosti výměny starých vodovodních rozvodů, které jsou hlavním zdrojem olova v pitné vodě. Požadavek vychází i ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě. Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu stanoví minimální požadavky pro vodu určenou pro lidskou spotřebu a hodnota ukazatele pro obsah olova v litru pitné vody je max. 10 μg.

Jaké jsou podmínky dotace?

Podmínky pro udělení dotace v rámci programu na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech a další informace naleznete na www.stránkách MMR. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Příjemcem dotace může být vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nebo vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo.

V rámci žádosti jo dotaci je třeba předložit Protokol o provedení a hodnocení výsledků monitoringu obsahu olova v pitné vodě provedený autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří. Tento monitoring provádějí podle jednotné metodiky zdravotní ústavy.

Dotace poskytnutá z tohoto podprogramu musí být vyčerpána v roce 2014. Lhůta pro doručení žádostí končí 17.2.2014.

Autor: Redakce Okolobytu.cz