Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze – základní shrnutí

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze – základní shrnutí

Foto: 123rf.com

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze odstartovala. Podzimní Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze byla pro některé žadatele svými poměrně přísně nastavenými podmínkami nedostupná. Rozhodně by ale byla škoda stejně nahlížet i na tuto letošní výzvu. NZÚ pro bytové domy v Praze nabízí navýšení maximální výše dotace z 20 na 30 % způsobilých výdajů. Přinášíme vám přehledné shrnutí podmínek.

Kontinuální výzva v kostce

  • Pouze pro bytové domy na území hl. m. Prahy.
  • Program koordinován s IROP – zvýšení max. míry podpory až na 30 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Kontinuální výzva – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021.
  • Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace, tak jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. MŽP bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu.
  • Obnovitelné zdroje lze nově podpořit i samostatně bez přímé vazby na realizaci zateplení.
  • Nově je možné získat příspěvek na fotovoltaické systémy, plynová tepelná čerpadla a zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
  • Dotaci lze využít na zajištění energetického hodnocení, projektové dokumentace a odborného technického dozoru.
  • Rychlá administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • Méně papírování – méně povinných dokladů a ověřených kopií.
  • Žádosti budou moci žadatelé elektronicky podávat od 15. března 2016 od 10 hodin do 31. 12. 2021.
  • Kompletní podmínky najdou žadatelé od 15. února 2016 na stránkách Programu (www.novazelenausporam.cz).

Na co lze získat dotaci

Oblast podpory A – snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů

  • zateplení obálky bytového domu
  • výměna výplní stavebních otvorů (oken a dveří)

Oblast podpory C – efektivní využití zdrojů energie

  • výměna starých nevyhovujících zdrojů tepla na tuhá paliva za moderní úsporné zdroje:
    • zdroje na spalování biomasy se samočinnou dodávkou paliva
    • elektrická tepelná čerpadla (vzduch–voda, voda–voda, zeměvoda)
    • plynová tepelná čerpadla
    • plynové kondenzační kotle
    • malé kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
  • náhrada starých nevyhovujících zdrojů tepla na tuhá paliva za připojení k soustavě zásobování teplem (SZT)
  • výměna starých elektrických zdrojů tepla za elektrická tepelná čerpadla
  • výměna starých plynových zdrojů tepla na vytápění za plynová tepelná čerpadla či malé kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
  • instalace solárních termických systémů
  • instalace fotovoltaických systémů
  • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)
  • projektová příprava (energetické hodnocení a projektová dokumentace)
  • odborný technický dozor

Autor: SFŽP