Očekávaná i obávaná „dluhová amnestie“. Víme již, kdy vstoupí v platnost a co vlastně přinese?

Očekávaná i obávaná „dluhová amnestie“. Víme již, kdy vstoupí v platnost a co vlastně přinese?

Novela zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, týkající se oddlužení fyzických osob, k sobě již od konce loňského roku poutá pozornost. Důvodem byl návrh ministra Pelikána zvýšit počet oddlužení a zrušit minimální třicetiprocentní hranici. Výrazy typu Pelikánova dluhová amnestie se na internetu v posledních týdnech opět objevují výrazně častěji. Co je zde nového? Komentář pro Okolobytu.cz připravil právník Mgr. Ladislava Drha.

V první řadě je nutné upozornit, že k finálnímu znění návrhu ještě zbývá dlouhá cesta v řádů měsíců. Za této situace by bylo krajně neprofesionální se vyjadřovat k tomu, zda se mají SVJ nebo dlužníci na něco těšit nebo se obávat. Určitě se ale můžeme vrátit k některým nejdůležitějším bodům a shrnout aktuální informace.

Proč se o novele insolventního zákona hovoří především jako o dluhové amnestii?

V říjnu Ministerstvo spravedlnosti ČR pustilo do legislativního procesu druhou letošní novelu zák. č. 182/2006 Sb., insolventní zákon, která se má týkat oddlužení fyzických osob. Novelu začala média již v prosinci 2015 označovat jako „dluhovou amnestii“, neboť ministerstvo spravedlnosti tehdy informovalo o záměru vypustit z insolvenčního zákona podmínku pro schválení oddlužení spočívající v tom, že dlužník musí být schopen v průběhu 5 let splatit alespoň 30 %svých dluhů. Toto označení však ministerstvo odmítá, neboť je přesvědčeno, že v konečném důsledku to usnadní život jak věřitelům, tak dlužníkům.

Podle současného znění insolvenčního zákona pokud je podán insolvenční návrh a jako způsob řešení úpadku je navrhováno oddlužení, pak v souladu s ust. § 395 musí insolvenční soud zkoumat, (I.) zda takovým návrhem není sledován nepoctivý záměr dlužníka a (II.) zda hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nebude nižší než 30 % jejich pohledávek. Nyní ministerstvo spravedlnosti tedy po více než deseti měsících představilo konkrétní hlavní změny, které pozměňovací zákon má přinést.

Nové kategorie oddlužení

Nově by měl insolvenční zákon rozlišovat tři různé kategorie oddlužení, které by se odvíjely od schopnosti dlužníka platit své dluhy.

  • V případě, že dlužník bude schopen uhradit více než 50 % pohledávek věřitelů, může oddlužení trvat 3 roky. V současnosti je dlužník povinen splácet celých 5 let bez ohledu na to, kolik toho již splatil, ledaže již zaplatil celý dluh.
  • Druhá kategorie je prakticky stejná jako stávající způsob oddlužení, tedy že dlužník musí během 5 let splatit minimálně 30 % všech pohledávek.
  • Třetí kategorie umožňuje dlužníkovi splatit i méně než 30 % veškerých pohledávek, v takovém případě však oddlužení bude trvat 7 let (místo stávajících 5 let) a současně bude muset insolvenční soud rozpoznat záměr dlužníka platit své dluhy. To by mělo vypadat tak, že dlužník uzná svou chybu a bude sám či ve spolupráci s insolvenčním správcem projevovat aktivní zájem o nápravu a splacení dluhů.

Prodej majetku dlužníka

Oddlužení může být dle ust. § 398 insolvenčního zákona provedeno buď zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. V případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře však dle současné právní úpravy nedochází k prodeji majetku dlužníka. Výjimkou je dlužníkův majetek, který je předmětem zajištění pohledávek věřitelů – takový majetek zpeněžit lze a také k tomu dochází.

Podle návrhu novely by nově v tomto směru měly být rozšířeny možnosti, jak uspokojit pohledávky také prodejem majetku. Insolvenční soud bude mít nově možnost, aby v případě schválení oddlužení prodal přebytečný majetek dlužníka a z výtěžku zpeněžení uspokojil pohledávky věřitelů. Nebude však možné prodat základní vybavení domácnosti, prostředky nutné pro práci dlužníka a dlužníkovo obydlí. V případě obydlí však bude soud povinen zkoumat o jaké obydlí se jedná, tj. zejména jeho velikost, kvalitu a případně další parametry.

Legislativní proces má před sebou ještě dlouhou cestu

Podle návrhu prezentovaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky by tedy novelou mělo dojít na straně jedné k rozšíření možností pro dlužníky dosáhnout na oddlužení a na straně druhé by měli mít i nezajištění věřitelé možnost se více uspokojit z majetku dlužníka. Je však důležité zdůraznit, že v tuto chvíli je novela na začátku legislativního procesu a není tedy vůbec zřejmé, v jakém konečném znění bude přijata nebo zda bude vůbec přijata.

Autor Mgr. Ladislav Drha patří mezispolupracující odborníky na Okolobytu.cz. Služby jeho advokátní kanceláře můžete využít i prostřednictvím portálu SVJPrávník, který nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva.

Aktuální informace: Nejvyšší soud (NS), respektive jeho občanskoprávní a obchodní kolegium, se velmi ostře vyjádřil proti poslední novele insolvenčního zákona z dílny ministerstva spravedlnosti, jejímž hlavním bodem je rozšíření institutu oddlužení i na dlužníky, kteří nejsou schopni hradit předpokládaných 30 procent svých dluhů. Více si můžete přečíst v článku Nejvyšší soud: Pelikánova oddlužovací novela povede k frustraci věřitelů.

Autor: Mgr. Ladislav Drha