Od dnešního dne můžeme podávat žádosti o dotace na pořízení výtahu a bezbariérové přístupy. Výše dotace je rozhodně zajímavá

Od dnešního dne můžeme podávat žádosti o dotace na pořízení výtahu a bezbariérové přístupy. Výše dotace je rozhodně zajímavá

Foto: Schindler CZ

Nároky na úroveň bydlení stoupají. Budeme-li si vybírat byt, určitě bude jednou z prvních otázek, zda má dům výtah. Výhody není třeba popisovat - ve vyšších patrech by jej jistě všichni uvítali. Nyní dostávají úvahy o novém výtahu zcela konkrétní impuls v podobě až 50% dotace na dodatečnou výstavbu výtahu z podporgramu Bytové domy bez bariér. Pro Okolobytu.cz na dotazy odpovídala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Jsou známy alespoň odhady počtu domů, které dosud výtah nemají? A domů, které by teoreticky splňovaly podmínky pro dodatečnou instalaci výtahu?

Podle sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 bylo celkem 114 937 obydlených bytových domů se čtyřmi a více nadzemními podlažími, z toho 67 603 bez výtahu (59 %). Právě pro bytové domy se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které nejsou vybaveny výtahem nebo ani bezbariérovým přístupem, je program určen. Tyto bytové domy jsou velmi často obývány staršími lidmi, kteří již mohou mít výraznější problémy s mobilitou. Typickým příkladem jsou panelová sídliště se čtyřpodlažními domy, která vznikala v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století.

Po kolikáté je již podprogram Bytové domy bez bariér otevřen? S jakým cílem vznikl?

Podprogram Bytové domy bez bariér pro rok 2016 byl poprvé vyhlášen v roce 2015. Jeho cílem je zkvalitnění bytového fondu, v tomto případě odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu nebo výstavbou nových výtahů v domech, které jimi nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Doznal podprogram pro rok 2017 nějaké změny?

Podprogram pro rok 2017 má stejné podmínky jako program pro rok letošní. K žádným zásadním změnám nedochází, jde jen o upřesnění některých pojmů. Je možno hradit výdaje např. na demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu, pořízení výtahu, dále na demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do domu, demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu. Uznatelné nejsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavební dozor a náklady související s vypracováním žádosti. Program je otevřen všem typům vlastníků bytových domů daného typu vyskytujících se na území ČR.

Jaký finanční objem je pro rok 2017 připraven?

Pro rok 2017 máme připraveno 45 milionů korun. Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu a její výše 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu, 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu a 1 mil. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu.

Dotace až do výše 50 % uznatelných nákladů je velmi zajímavá. Jaký byl zájem v loňském roce (kolik bylo financí, kolik přišlo žádostí, kolik jich bylo schválených a kolik realizací) a jaký očekáváte zájem pro letošní rok?

V letošním roce bylo schváleno 17 žádostí v celkovém objemu 21,2 mil. Kč. Zamítnuty byly 3 žádosti z důvodu nedodání některé z povinných příloh. V současné době probíhá realizace schválených žádostí a předpokládáme, že úspěšně bude realizováno všech 17 žádostí, díky kterým bude pořízeno 36 nových výtahů a postaveno 5 bezbariérových přístupů do bytových domů. Podprogram Bytové domy bez bariér byl v roce 2015 vyhlášen poprvé. V letošním roce očekáváme daleko větší zájem a to i díky dostatečnému času na přípravu žádosti.

Z praxe dřívějších ročníků podprogramu – jakých chyb se žadatelé o dotaci nejčastěji dopouštěli a bylo by dobré na ně upozornit?

Vzhledem k tomu že podprogram byl zahájen v roce 2015 a většina akcí se teprve ukončuje, nemáme ještě dost zkušeností s vyhodnocením kvality projektů. Obecně však lze upozornit na nutnost dodržovat termíny předkládání dokladů a dále na nutnost dodržovat při výběru dodavatele příslušný metodický pokyn. Veškeré metodiky jsou zveřejňovány současně s výzvou k předkládání projektů, včetně výběrových kritérií. Vzhledem k tomu, že ohlasy na tento dotační titul byly velmi kladné a při jeho přípravě byl kladen důraz na jednoduchost a uchopitelnost, domníváme se, že problémů bude minimum. Potenciální žadatelé se také mohou obrátit na pracovníky ministerstva s konkrétními dotazy.

Od kdy do kdy je možné podávat žádosti?

Od pondělí 17. října 2016. Konečný termín pro přijímání žádostí je 31. prosinec 2016 na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj, a to do 12 hodin. Je nutno si uvědomit, že dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v korunách odpovídající 200 000 EUR.

Děkujeme za rozhovor

Autor: Redakce Okolobytu.cz