Okna prověří první zimní sezóna

Letošní zima přinesla po dlouhé době opět ty pravé zimní teploty, které jsou skutečnou zkouškou toho, jak se vydařila či nevydařila dodavatelským firmám výměna oken. Ne vždy se realizační firmě podařilo splnit účel, kvůli kterému jsou tyto práce prováděny. „Vady provedení jsou důsledkem podcenění návrhu a konstrukce tak exponovaných míst jako jsou otvorové výplně obálky panelového domu. Dále jsou v přímém rozporu s Českými zákony a normami, které striktně předepisují, jaké vlastnosti musí mít otvorová výplň zabudovaná do panelového domu,“ vysvětluje Mariam Figa ze společnosti SULKO.

Okna přímo na míru panelákům

Na okna jsou kladeny jasně dané požadavky. Je ale důležité mít na paměti, že se nevztahují pouze na okno samotné, ale i na místo, kde je okno připojeno na vnitřní ostění konstrukce budovy.

Na českém trhu a nejen na něm se již v současnosti nacházejí speciální profilové systémy, určené přímo pro panelové domy, které svou stavební hloubkou a nelineárním rámem umožňují kopírovat zalomení ostění a umožňují bezrizikové zakotvení okna s přenesením sil do nosné části panelů. Například systém oken SULKO PROFI Line nebo SULKO HR+.

Kde firmy chybují nejvíce?

Jaké závady a pochybení jsou při výměně oken v panelových domech nejčastější? „Jedná se zejména o kotvení oken, jejich statické návrhy a dodržování technologických postupů předepsaných dodavateli jednotlivých profilových systémů,“ vysvětluje Marian Figa ze společnosti SULKO.

Konkrétní příklady

 • Zapomenutý ocelový osazovací rám starého okna v nadpraží a výměna vzduchu pouze přes „mikroventilaci“ extrémně ochlazuje nadpraží okna.
 • Běžný okenní rám přisazený k venkovnímu ozubu bez přerušení tepelného mostu a absence difuzní uzávěry způsobily totální znehodnocení připojovací spáry.
 • Okno osazené mimo hlavní tepelněizolační rovinu panelu, bez jakékoliv výměny vzduchu vede k vysoké kondenzaci vody na povrchu okna.
 • Nedostatečná úprava venkovní „vodotěsné“ připojovací spáry
 • Nedostatečná úprava Vnitřní „parotěsné“ připojovací spáry

Co všechno by měl dodavatel splňovat?

Při výběru dodavatele oken je důležité vybrat takového, jenž splní a doloží dále požadované doklady a následující podmínky:

 • certifikát autorizované osoby o zajištění shody výrobku s technickými požadavky podle Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády 312/2005 Sb. v platném

znění, včetně specifikace složek výrobku

 • prohlášení o shodě v souladu se Zákonem 22/97 Sb. v platném znění
 • doloží doklad o certifikaci ISO 9001(9002)
 • doloží splnění podmínek zákona 177/2006 Sb., kterým se mění zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
 • doloží splnění podmínek vyhlášky 148/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách
 • doloží splnění požadavků ČSN 730540–2:2007 v normových hodnotách ve vztahu k povrchové teplotě okna a ostění, připojovací spáře, hygienicky nutné výměně vzduchu
 • doloží splnění ostatních norem týkajících se tvorových výplní např.: ČSN EN 12207 (746011) Okna a dveře – Průvzdušnost; ČSN EN 12208 (746012) Okna a dveře – Vodotěsnost; ČSN EN 12210 (746013) Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem; ČSN EN 13115 (746804) Okna – Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly; ČSN EN 1191 (746015) Okna a dveře – Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
 • doloží splnění parametru Uw = 1,2 Wm –2K-1, který je podmínkou pro získání dotací z titulu „Zelená úsporám“ a současně doloží, že je registrován pro provádění prací v rámci této dotace pro bytové domy postavené nepanelovou technologií

Jak vybírat?

Současně lze v rámci výběrového řízení požadovat po dodavateli výpočet energetické náročnosti oken, podle ČSN 730540, kde lze do jisté míry odhadnout míru ziskovosti jednotlivých investic – zjednodušeně řečeno, za jak dlouho se investice do výměny oken zaplatí a kolik peněz nám po dobu své životnosti okna vydělají. Nezřídka je základním výběrovým „kriteriem“ pro rozhodování o tak zásadní investici, jakou výměna oken bezpochyby je, kriterium co nejnižší ceny, bez ohledu na kvalitativní parametry otvorových výplní.

Pro příklad můžeme uvést srovnání běžných 5–6 komorových oken Uw = 1,3 Wm –2K-1 a oken v systému SULKO PROFI Line s Uw = 0,9 Wm –2K-1, kde na panelovém domě T06B s plochou oken 200 m2 činí cenový rozdíl investice téměř 25 %, ovšem díky nesrovnatelně lepším parametrům oken SULKO PROFI Line je návratnost v obou případech stejná – zhruba 10 let a poté, při předpokládané životnosti obou řešení 50 let vydělají kvalitnější okna o 40 % více, než okna běžná. V uvedeném případě se jedná o rozdíl více než 4 mil. Kč.

„Každý solidní dodavatel, by měl mít pro své zákazníky připravenu technickou zprávu, ve které jasně a prokazatelně deklaruje splnění výše uvedených minimálních podmínek pro technicky a legislativně správné provedení výměny oken v obytných domech a současně by měl být schopen spočítat předpokládanou návratnost a míru „ziskovosti“ svého řešení. Veškeré dotační tituly a podpůrné programy ať už MMR, SFRB nebo SFŽP podmiňují možnost přidělení právě dodržením těchto pravidel i s možností odebrání již přiznané dotace z titulu jejich nedodržení,“ informuje Marian Figa ze společnosti SULKO závěrem.

Autor: Redakce Okolobytu.cz