Pondělí 1. února je posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Koho se týká a co obnáší?

Pondělí 1. února je posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Koho se týká a co obnáší?

Foto: 123rf.com

Čerství majitelé bytů, domů či pozemků už mají jen pár dní na podání přiznání k dani z nemovitých věcí, dříve z nemovitostí. Daňové přiznání musí podat jak noví vlastníci, kteří nemovitost nabyli v roce 2015, tak ti, kteří stav svého bydlení či parcely loni proměnili, například ve výměře nebo účelu. Daň z nemovitosti se jako jediná platí na rok dopředu, ne zpětně, proto je nyní poplatníkem každý, kdo vlastnil nemovitosti k 1. lednu 2016.

Kdo musí podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?

„Daňové přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat do 31. ledna, letos díky víkendu do pondělí 1. února. Učinit tak musí každý, kdo v minulém roce nemovitost nabyl nebo změnil na své nemovitosti skutečnosti zásadní pro výpočet daně, například vybudoval přístavek nebo přeměnil pozemek v zasíťovanou stavební parcelu, rozvedl se nebo nabyl či prodal další nemovitost,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně ze společnosti TaxVision a portálu eDaně.

Koupě, dědictví i dar

Forma nabytí nemovitosti – koupě, dědictví nebo dar – nemá na daňovou povinnost vliv. Každý nový vlastník zapsaný na katastru v roce 2015 musí nyní do konce ledna podat daňové přiznání tomu finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. Nepřihlíží se tedy k adrese trvalého pobytu poplatníka. Jestliže nebyl zápis do katastru nemovitostí učiněn do 31. prosince 2015 a vlastnictví bude zpětně nabyto před 1. lednem 2016, je majitel povinen odevzdat daňové přiznání do tří měsíců od zápisu do katastru nemovitostí. Daň vyměřenou finančním úřadem pak zaplatí bankovním převodem nebo složenkou nejpozději 31. května 2016.

Stali jste se v roce 2015 členem bytového družstva?

Noví obyvatelé družstevních bytů mohou být klidní, o nic se starat nemusí, v takovém případě podává přiznání k dani z nemovitosti za celé společenství vlastníků družstvo. „Stejně tak se daň nevztahuje na bývalé majitele nemovitosti, kteří ji vlastnili pouze několik měsíců minulého roku. Například pokud ji zdědili a následně prodali. Přiznání k dani z nemovitosti vždy podává ten, kdo nemovitost vlastní k 1. lednu – daň zaplatí na celý rok dopředu,“ upozornila Blanka Štarmanová.

Kolik máme zaplatit?

Kolik kdo zaplatí, závisí na typu nemovitosti a lokalitě, ve které se nachází. Výpočet daně se různí pro rodinný domek a pro ornou půdu, pro vesnici se stovkou obyvatel a pro velkoměsto. „Daň se počítá pomocí sazby daně pro daný typ nemovitosti a dále se násobí koeficientem, který je daný podle zákona počtem obyvatel. Koeficient si však může obec stanovit vyšší vyhláškou,“ popsala Blanka Štarmanová.

Pozor na pokuty

Stejně jako u všech daňových přiznání je možné s podáním otálet ještě pět pracovních dnů po nejzazším termínu, aniž by poplatníkovi byla vyměřena pokuta. Poté už následuje sankce 0,05 procenta stanovené daně za každý další den prodlení, nejvýše však pět procent vyměřené daně. Pokuty pod 200 korun se nepředepisují.

„Stejné pokuty mohou očekávat také poplatníci, kteří ve stejném termínu, tedy do 31. ledna, nestihnou podat přiznání k silniční dani. To musí odevzdat všichni, kteří používají motorové vozidlo pro své podnikání, byť jen částečně, a do nákladů si dávají výdaje spojené s provozem tohoto vozidla. Na motocykl se silniční daň nevztahuje,“ doplnila Blanka Štarmanová z portálu eDaně, jehož daňoví poradci zpracovávají daňová přiznání na základě on-line objednávky do tří pracovních dnů.

Výpočet daně z nemovitosti

Sazba daně podle druhu stavby se vynásobí výměrou půdorysu stavby v m2, u bytu jeho výměrou podlahové plochy. Výsledná daň z nemovitosti vyjde dalším vynásobením s koeficientem velikosti obce. Specifické případy však mají různé formy výpočtů, například u domů se přičítá další koeficient podle počtu nadzemních podlaží, u domků se zahradou i pozemek apod.

Příklad:

Paní Marie koupila v dubnu 2015 byt v Praze. Jeho výměra činí 60 m2. Jelikož ho má v osobním vlastnictví a je zapsána v katastru nemovitostí jako majitelka, musí do pondělí 1. února podat přiznání k dani z nemovitých věcí na finanční úřad, kde se nemovitost nachází. Do konce května 2016 pak musí zaplatit daň, která jí bude vyměřena a o které bude informována zasláním složenky.

60 m2 * 1,22 (viz pozn.) * 2 Kč/m2 (sazba daně pro byt) * 5 (koeficient pro Prahu) = 732 Kč


Sazby daně z nemovitých věcí

a) u budovy obytného domu 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,

b) u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže, 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,

c) u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,

d) u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k,

  • podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
  • podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
  • ostatním druhům podnikání 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,


e) u ostatní zdanitelné stavby 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,

f) u ostatní jednotky 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy.

Pozn.: Základem daně u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená

  • koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě,
  • koeficientem 1,20 v ostatních případech.

Koeficient podle velikosti obce

Velikost obce

Koeficient

Do 1000 obyvatel

1,0

1000 až 6000 obyvatel

1,4

6000 až 10 000 obyvatel

1,6

10 000 až 25 000 obyvatel

2,0

25 000 až 50 000 obyvatel

2,5

Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

3,5

V Praze

4,5

Zdroj: Daň z nemovitých věcí

Autor: TaxVision s.r.o.