Pro Podporu regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 již jen do 17.2.

Pro podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci podprogramu Podpory regenerace panelových sídlišť, vyhlašovanému Ministerstvem pro Místní rozvoj zbývá už pouze několik dní. Nejzazší termín pro podání žádosti je 17. 2. 2014, 16.00 hod.

upravené okolí domů hraje důležitou roli

Vzhled okolí domů hraje významnou roli

Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč.

V případě, že žadatel žádá o dotaci pouze na dílčí etapu projektu, k němuž má Ministerstvo pro místní rozvoj k dispozici dokumentaci z minulých let, žadatel ji nemusí předložit v celém rozsahu, aktualizuje pouze příslušnou dílčí část dokumentace podle požadavků stanovených nařízením vlády.

Příjemce dotace je povinen akci realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí dotace, případně v souladu se změnami schválenými správcem podprogramu, a v souladu s posledním vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy.

Na co lze dotaci žádat?

Dotaci lze čerpat například na výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, odstavných a parkovacích stání, na sanace a doplnění veřejného osvětlení a na řadu dalších opatření. Čerpat dotaci lze i na přestavby sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce. Možná je též úprava travnatých ploch, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť a budování veřejných rekreačních ploch.

Kdo o dotaci může žádat?

Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště.

Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:

  1. obec má vydaný územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště
  2. obec se podílí na financování úprav podle § 2 písm. c) nejméně ve výši 30 % jejich rozpočtových nákladů
  3. na úpravy nebyla poskytnuta státní finanční podpora podle zvláštních právních předpisů.

Dotace na tentýž druh úprav může být v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze jednou. Dotaci lze poskytnout i na úpravy již zahájené, jsou-li splněny podmínky tohoto nařízení.

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí.

Autor: Redakce Okolobytu.cz