Problematika měřičů tepla z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu

Neustále se pro vás snažíme shánět nejaktuálnější informace ohledně povinnosti osazení radiátorů měřiči tepla. Oslovili jsme Ministerstvo průmyslu a obchodu, kteří mají tuto problematiku na starosti. Na otázky na odpověděl Bc. Miroslav Kynčl z Odboru komunikace a marketingu.

Podle posledních informací by nová vyhláška měla být zveřejněna do konce října. Jaká je nyní aktuální situace a platí stále tento termín?

Novela prošla mezirezortním připomínkovým řízením a předáváme ji Legislativní radě vlády ke schválení. Lze předpokládat, že vyjde do konce října.

Jaké ustanovení z novelizované vyhlášky považujete za zásadní?

  1. čím se bude registrovat dodávka tepla
  2. kdo musí osazovat a kdo povinnost nemá

Zcela jednoznačně je nejdůležitější, že povinnost instalace přístrojů registrujících dodávku tepla má vlastník objektu (bez rozdílu typu vlastnictví – obecní domy, soukromé, domy ve vlastnictví BD i SVJ) tam, kde se provádí rozúčtování nákladů na dodávku tepelné energie pro vytápění a společnou přípravu teplé vody. Nerozhoduje, zda je v domě použito dálkové teplo ze soustavy CZT nebo teplo z vlastního zdroje v domě, v tomto případě dále nerozhoduje výkon a ani palivo kotelny.

Má novelizace vyhlášky, z Vašeho pohledu, nějaká slabá místa, u nichž očekáváte po 1.1. ještě nějaké diskuse, případně upřesňování výkladu?

Našim zájmem je především co nejlépe informovat občany o této povinnosti. Na webové stránky proto připravujeme souhrnnou informaci ve formě odpovědí na nejčastěji kladené dotazy.

4, V současnosti se na trhu i v bytech vyskytuje několik rozdílných indikátorů. Můžeme předpokládat, že vyhláška bude zcela jednoznačně určovat, jaké typy indikátorů bude možné používat?

Ano. Konkrétně to vypadá následovně:

a)Pokud je v domě instalován centrální rozvod tepelné energie, z něhož jsou napojeny jednotky vždy jedním vstupem, tento vstup je do jednotky dále rozveden ke každému otopnému tělesu horizontálním rozvodem, pak patří na vstup do jednotky stanovené měřidlo, tzv. kalorimetr (přímé měření).

b)Pokud je v domě instalováno několik vertikálních rozvodů (tzv. stoupaček), což je případ téměř veškeré starší panelové i nepanelové zástavby, potom je nutno použít poměrová měřidla dodávky tepelné energie na každé otopné těleso nebo do každé vytápěné místnosti. Návrh novely vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, v tomto případě navrhuje použít indikátory instalované přímo na otopné těleso, indikátory instalované na odtokovou trubku otopného tělesa, případně přístroj se snímačem teploty vzduchu daného vytápěného prostoru a teploty vzduchu venkovního prostředí k příslušející budově s trvalým průběhovým záznamem rozdílů teplot vzduchu za časový interval (využití tzv. denostupňové metody).

c)V případě společné přípravy teplé vody je za přístroj registrující považován vodoměr na vstupu teplé vody do každé bytové jednotky nebo nebytového prostoru.

5, Bude po 1.1. existovat ještě nějaká ochranná lhůta pro ty, kteří novou povinnost k tomuto datu nesplní, nebo již začne běžný kontrolní režim Státní energetické inspekce?

Dle zákona je kontrolou pověřena SEI, intenzita kontrol bude zřejmě vycházet z reálných personálních možností inspekce, která se zabývá celý spektrem kontrolní činnosti.

6, Když ještě v tuto chvíli není známé znění vyhlášky, které typy indikátorů se osazují? Nehrozí riziko, že po 1.1. bude vyhláška určovat jiný typ?

To je vysoce nepravděpodobné, vyhláška počítá se všemi běžně užívanými variantami měření – viz odpověď na otázku č. 4.

7, Očekáváte nyní, v posledních týdnech, než vstoupí vyhláška v platnost, nějaké komplikace?

Po úspěšně vypořádaném připomínkovém řízení komplikace neočekáváme.

8, Když už máme měřiče osazené, musíme mít k 1.1. nějakou revizi, abychom měli potvrzeno, že naše měřiče vyhovují?

Není třeba žádné revize, pouze si ověřit, zda je vše v souladu se zákonem a prováděcím předpisem.

9, Od roku 2017 se očekávají další změny, které by měly umožňovat uživatelům bytu, aby svou spotřebu energie mohli sledovat průběžně. To se vztahuje i na spotřebu elektřiny? Budou to umožňovat současné indikátory nebo se budou muset opět vyměňovat? Jaká vyhláška tuto budoucí povinnost stanoví?

Jedná se pouze o výměnu nebo osazení měřidel stanovených, podle kterých se fakturuje zákazníkům odběr elektřiny, vody, plynu i tepla. Uživatelé bytové jednotky v domě nedostávají fakturu za společně odebrané teplo nebo v domě připravené teplo z vlastního zdroje. Uživatelé bytů – koncoví spotřebitelé uhradí vlastníkovi podle předepsaného systému svoji poměrnou část nákladů na dodávku tepla. Indikátor na radiátoru není a nebude stanovené měřidlo, takže není potřeba mít indikátor s dálkovým odečtem a ani již instalovaný indikátor vyměnit, případně měnit kompletně jiný zavedený způsob registrace dodávky tepelné energie.

V případě stanovených měřidel (elektroměry, plynoměry, vodoměry a kalorimetry) je povinnost osadit v nových stavbách měřidla s průběhovým měřením od 1. 1. 2017, podstatné však zůstává, že ostatní již osazená měřidla se vyměňují za průběhová až po ukončení platnosti úředního ověření stanoveného měřidla. Což v případě elektroměru pro malé odběry (byty) činí až 16 let.

Autor: Redakce Okolobytu.cz