Prodat byt či garáž ve spoluvlastnictví bude podstatně těžší. Předkupní právo se vrací

Prodat byt či garáž ve spoluvlastnictví bude podstatně těžší. Předkupní právo se vrací

Foto: 123rf.com

Máte byt ve spoluvlastnictví, či byt, kde je ve spoluvlastnictví garážové stání? Dosud ani v jedné v těchto běžných situacích to při prodeji bytu nevadilo. To se změní. Komu byt či garážové stání prodáte, už nebude záležet výhradně na vás.

Koncem minulého roku byl přijat zákon č. 460/2016 Sb., kterým se novelizuje občanský zákoník. Mimo jiné touto novelou od 1. ledna 2018 dojde ke znovuzavedení zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitosti. Na to, jak bude fungovat předkupní právo v praxi, odpovídá Mgr. Ladislav Drha z advokátní kanceláře Ladislav Drha.

Ve kterých případech je povinnost předkupní právo uplatnit?

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovitosti není v našem právním řádu novým institutem. Starý občanský zákoník platný až do 31. 12. 2013 ho totiž již zakotvoval a ke zrušení zákonného předkupního práva došlo až s příchodem nového občanského zákoníku. Zákonné předkupní právo se tedy po 4 letech vrátí, nicméně v modifikované podobě - na rozdíl od staré úpravy se bude týkat pouze spoluvlastníků nemovitostí.

Kdo konkrétně má na předkupní právo nárok?

V případě bytu mají předkupní právo ostatní spoluvlastníci bytu, je-li tento byt ve spoluvlastnictví. Pokud má byt pouze jednoho vlastníka, o předkupním právu není třeba uvažovat.

V případě garážového stání je potřeba si říct, že garážové stání jako takové není samostatnou věcí a nelze jej přímo vlastnit. Garážová stání jsou totiž pouze čárami vymezeným prostorem v rámci jednotky. A touto jednotkou je celý prostor garáží. Proto pokud někdo říká, že vlastní garážové stání, pak to znamená, že je společně s dalšími osobami spoluvlastníkem celého prostoru garáží (nebytové jednotky) a má právo výlučného užívání konkrétní vymezené části této jednotky, tj. onoho stání. Takže v případě garážových stání mají ostatní vlastníci garážových stání předkupní právo k vašemu stání, resp. ostatní jsou spoluvlastníky jednotky a mají předkupní právo k vašemu spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce.

Méně často se pak v bytových domech nachází přímo samotné garáže. Jestliže je taková garáž uzavřená čtyřmi stěnami a v katastru nemovitostí zapsaná jako samostatná jednotka, pak se jedná o samostatnou věc, což je zásadní rozdíl oproti garážovému stání. Na garáž se pak vztahuje vše, co jsem uvedl u bytu.

Přináší předkupní právo i nějaké benefity? Je možné vyloučení předkupního práva? Tématu se nevěnujeme poprvé. Nejen odpovědi na tyto otázky najdete v článku Patří k vašemu bytu garážové stání? Předkupní právo to může změnit.

Logicky se nabízí opačná otázka – existují výjimky, kdy můžeme prodat bez předkupního práva?

Ano, jedná se o situace převodu osobě blízké. V tomto případě nemají ostatní spoluvlastníci předkupní právo. Osobou blízkou je v tomto případě myšlen manžel, partner, příbuzný v řadě přímé, sourozenec a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném.

Jak to bude vypadat v praxi?

Pokud spoluvlastník (tj. prodávající) uzavře kupní smlouvu s kupujícím, bude muset spoluvlastník v dalším kroku nabídnout prodávaný podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům za kupní cenu a za podmínek uvedených v uzavřené kupní smlouvě. Nabídka musí být učiněna písemně všem spoluvlastníkům nemovitosti. Pokud se některý spoluvlastník rozhodne pro koupi a zaplatí kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak do tří měsíců po nabídce, dojde ke splnění rozvazovací podmínky a kupující nebude moct nabýt vlastnické právo k podílu, neboť práva z kupní smlouvy, kterou uzavřel, zanikla. Jestliže však spoluvlastník své předkupní právo nevyužije nebo nezaplatí řádně a včas, jeho předkupní právo v tomto konkrétním případě zanikne a kupující nabude spoluvlastnický podíl.

Teoreticky může ale nastat situace, kdy nebude možné spoluvlastníka s nabídkou předkupního práva oslovit. Například bude dlouhodobě nedostižný, případně nebude komunikovat.

Jak budou řešeny případy nedosažitelnosti spoluvlastníků, je zajímavou otázkou. Tříměsíční lhůta na zaplacení kupní ceny začne totiž běžet až v momentě, kdy bude spoluvlastníkovi doručena nabídka ke koupi obsahující smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím spoluvlastníkem a koupěchtivým.

Co se stane, pokud prodávající předkupní právo spoluvlastníkům nenabídne?

Pokud kupující nabude podíl nehledě na předkupní právo spoluvlastníků, má kterýkoliv spoluvlastník právo domáhat se na kupujícím, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Kupující se nemůže dovolávat toho, že o předkupním právu nevěděl. Vzhledem k tomu, že bude toto právo zakotveno v zákoně, nemá prodávající spoluvlastník povinnost upozorňovat koupěchtivého na existenci předkupního práva. Výhrada předkupního práva zavazuje i právní nástupce kupujícího – tj. všechny osoby, které si následně od kupujícího dále koupí spoluvlastnický podíl. Pokud kupující odmítne nabídnout opomenutému spoluvlastníkovi podíl ke koupi, může spoluvlastník podat žalobu na plnění a domáhat se svého práva soudní cestou.

Bude mít zavedení předkupního práva pro prodávajícího ještě nějaký další dopad na průběh prodeje?

Určitě ano. Vzhledem k podmínkám, které uskutečnění předkupního práva vyžaduje, bude od příštího roku takřka nemožné okamžitě prodat svůj spoluvlastnický podíl. Koupěchtivý se nadobro stane vlastníkem podílu až po uplynutí sjednané lhůty, jinak až po třech měsících.

Se znalostí všech kladů a záporů je návrat předkupního práva krok dobrým směrem?

Dle mnohých dojde touto povinností k omezení základního práva vlastnit majetek. O tom, že se jedná o značný zásah do vlastnictví svědčí i fakt, že zákonodárce stanovil více než roční legisvakanční lhůtu, abychom se mohli na zavedení tohoto institutu zavčas připravit.

/Autor: Mgr. Ladislav Drha

Ladislav Drha, advokátní kancelář/

Autor: Mgr. Ladislav Drha