Roční vyúčtování nákladů a záloh je tady. Pomůžeme vám se v nich správně orientovat

Roční vyúčtování nákladů a záloh je tady. Pomůžeme vám se v nich správně orientovat

Foto: 123rf.com

Už jste také dostali roční vyúčtování nákladů a záloh? Pro mnohé z nás může být obtížné se v řadě údajů správně orientovat a tak nakonec skončíme pouze u částky, kterou máme buď zaplatit, nebo na kterou se můžeme těšit v případě přeplatku. Vyznat se ve vyúčtování je ale důležité. Nebojte, není to nijak složité.

Víte, za jaké služby v rozúčtování vlastně platíme?

Služby, které najdeme ve vyúčtování, využíváme jak ve společných částech domu, tak v bytech nebo nebytových prostorech.

Ve společných částech se jedná o úklid společných částí domu, odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu, spotřebu elektrické energie ve společných částech domu (zejména osvětlení), rozhlasové a televizní rozvody, provoz a čištění komínů (jsou-li v domě).

Uvnitř bytu nebo nebytového prostoru, pokud si jejich dodávku nesjednává uživatel jednotky, zahrnuje rozúčtování služby dodávky tepla, centrální dodávky teplé vody a dodávky studené vody a odvádění odpadních vod. Podrobnosti naleznete v § 3 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. (Zákona o službách), kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Ve vyúčtování bývají často zahrnuty také některé náklady spojené se správou domu a pozemku. Sem patří náklady na odměny členů statutárních orgánů, náklady na správu domu (operativní správce), výdaje za pojistné a provozní náklady.Na svém vyúčtování tak najdete rozúčtování nákladů, které nejsou službami, a jejich roční vyúčtování jako záloh za služby žádný právní předpis výslovně neupravuje, ale jejich vyúčtování bývá standardně předmětem vnitřních rozhodnutí SVJ a BD.

Vyúčtování služeb se provádí za zúčtovací období. To může být maximálně dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb. Obvykle se jedná o kalendářní rok.

Kdo je do rozúčtování zahrnut?

V této souvislosti se používá pojem osoby rozhodné pro rozúčtování služeb.Podle počtu těchto osob v bytě se příslušná služba v domě s byty rozúčtuje. Jedná se o nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu roku. Dále je osobou rozhodnou vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu roku.

Tyto osoby jsou také povinny uhradit nedoplatky vyúčtování a oprávněni přijmout přeplatek.

Podle jakého modelu se rozúčtování nákladů provádí?

Pro rozpočítání nákladů a záloh se vychází z počtu osob rozhodných pro rozúčtování. V praxi je ale velmi často využívána možnost rozúčtovávat podle spoluvlastnických podílů v těchto bytech, případně podle podlahových ploch bytů. „V praxi se s tímto způsobem setkáváme velmi často. Jde totiž o kritérium, které je spolehlivě ověřitelné na rozdíl od důsledného sledování počtu osob. Tímto odlišným způsobem bývá rozhodováno především o službách typu provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb,“ vysvětluje Mgr. Martin Kroh, předseda Stavebního bytového družstva Praha, které zajišťuje správu majetku pro více než 270 pražských domů a dodává: „Sluší se poznamenat, že žádné z kritérií není a nemůže být zcela spravedlivé, a je výhradně na poskytovateli a příjemcích služeb, jaké kritérium zvolí. I v této souvislosti je dobré si uvědomit, že vlastník jednotky může být v obou rolích – tj. nejprve jako příjemce služeb, coby vlastník jednotky a člen společenství vlastníků, podruhé jako poskytovatel v případech, kdy svou jednotku pronajímá.“

Do kdy musíme vyúčtování obdržet?

Pokud není určeno jinak, vyúčtování musí být nájemci bytu nebo nebytového prostoru či vlastníkovi jednotky doručeno do čtyř měsíců po skončení rozúčtovacího období. Zpravidla tomu bude do konce dubna kalendářního roku, vzhledem ke skutečnosti, že se ve většině případů rozumí zúčtovacím obdobím kalendářní rok. Finanční vyrovnání nedoplatků a přeplatků záloh je splatné nejpozději do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Proč se může vaše letošní vyúčtování lišit od loňského? Zásadní změna se dotkla vyúčtování spotřeby tepla, které poprvé probíhá podle nové vyhlášky 269/2015 Sb. Vyšší částky mohou ve vyúčtování tepla očekávat ti, kteří topili extrémně více, či naopak méně, než jsou obvyklé hodnoty. Hlouběji do peněženky sáhnou také ti, kteří neumožnili montáž indikátoru, či odečet. Podrobněji jsme se vyúčtování tepla a vody věnovali například v článku Jak se provádí rozúčtování ročních nákladů na vytápění?

Nesouhlasí vaše rozúčtování?

V první řadě zkontrolujte, zda jsou údaje počítány ze správného počtu osob. To je podle rozúčtovacích firem velmi častá chyba, která je však na straně uživatele bytu. „Jeho povinností je, aby vlastníku domu, případně výboru SVJ odevzdávali změny počtu osob, které v bytě bydlí.Pokud tak neučiní, nemohou výsledky rozúčtování reklamovat, protože je provedeno správně podle počtu osob evidovaných statutárním orgánem a chyba je na jejich straně,“ upozorňuje Mgr. Martin Kroh dále.

Důvodem pro reklamaci naopak je, pokud není vyúčtování doručeno v řádném termínu (zpravidla do konce dubna).

Dalším důvodem pro reklamaci vyúčtování je promeškání oboustranné čtyřměsíční lhůty pro povinnost poskytovatele služeb a příjemců služeb vzájemně si finančně vypořádat přeplatky či nedoplatky, které z vyúčtování vyplývají. Sankce může být uplatněna v podobě úroku z prodlení z dlužné částky.

Samozřejmým důvodem pro reklamaci jsou uváděné hodnoty vyúčtování, které z pohledu příjemce služeb neodpovídají, případně je pravděpodobné, že došlo k matematické chybě.

Autor: Redakce Okolobytu.cz