Spoluvlastnictví a společné jmění manželů není u družstevního bytu to samé. Znát rozdíly je důležité

Spoluvlastnictví a společné jmění manželů není u družstevního bytu to samé. Znát rozdíly je důležité

Foto: 123rf.com

Jeden byt, který vlastní více osob - jaké vztahy zde panují? Nebude řeč o poměrech uvnitř rodiny, ale o právních pojmech. Společné vlastnictví má dva typy, které se často zaměňují. Jedná se o spoluvlastnictví a společné jmění manželů. Pozor! Oba pojmy mají odlišný význam. Jak se bude lišit vaše postavení v družstevním bytě?

Spoluvlastnictví bytu - zkontrolujte si stanovy družstva

Podle úpravy platné do konce roku 2013 nebylo možné mít byt ve spoluvlastnictví více osob. Nově to zákon o obchodních korporacích umožňuje. To znamená, že dvě a více osob mohou nabýt družstevní byt do společného vlastnictví. Ať už se jedná o koupi, dědické řízení či převedení vlastnictví darem. Všichni spoluvlastníci bytu se pak stávají společnými členy v bytovém družstvu.

Zákon však také dává jednotlivým bytovým družstvům možnost, aby takové spoluvlastnictví družstevních bytů zakázaly. Takový zákaz je možné učinit pouze ve stanovách daného bytového družstva. Pokud tedy stanovy konkrétního bytového družstva zákaz spoluvlastnictví neobsahují, může být družstevní byt ve spoluvlastnictví. Buďte však při kontrole stanov obezřetní a dejte si pozor na odlišné formulace. Zákaz totiž nemusí být formulován jako „spoluvlastnictví podílu v bytovém družstvu se vylučuje...," ale může být opsán řadou jiných formulací, jako je třeba: „družstevní podíl může být ve výlučném vlastnictví pouze jedné osoby…," radí JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. zastupující projekt Dostupnyadvokat.cz.

Režim společné jmění manželů (SJM) sehraje roli zejména při koupi družstevního podílu

Jak je již z názvu patrné, tento režim může vzniknout pouze mezi manžely. Pokud ovšem mají manželé SJM zúženo nebo družstevní byt do SJM z některého ze zákonem stanovených důvodu nepatří, je družstevní byt buď ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z manželů, nebo v režimu spoluvlastnictví obou manželů (zde se bude jednat spíše okrajovou záležitost).

Pokud tedy uzavíráte kupní smlouvu na bytu (tedy převádíte družstevní podíl), je pro kupujícího důležité vědět, v jakém režimu byl byt vlastněn. Tato skutečnost totiž může mít zásadní právní dopady na platnost uzavírané smlouvy o koupi podílu v družstvu. Ve stanovách nemůže být režim spoluvlastnictví formou SJM, na rozdíl od spoluvlastnictví, vyloučen.

Spoluvlastnictví a SJM - jaká máte práva a povinnosti ve vztahu k bytovému družstvu?

Za účelem správy družstevního bytu, který je vlastněn v režimu spoluvlastnictví, by si spoluvlastníci měli zvolit jednoho z nich, který poté bude zastávat úlohu správce. Správce (spoluvlastník) pak ostatní spoluvlastníky družstevního bytu zastupuje ve vztahu k družstvu. To znamená, že může hlasovat na členských schůzích, jedná s představenstvem družstva atd. Jestliže družstevní byt v režimu spoluvlastnictví mají manželé, je každý z manželů i správcem družstevního bytu. Pokud je družstevní bytu vlastněn v režimu SJM, pak vykonává běžnou správu vůči družstvu každý z manželů.

V případě větších dispozic s družstevním bytem (např. převod bytu nebo zřízení zástavního práva) je nutný souhlas všech spoluvlastníků, respektive obou manželů.Autor: Redakce Okolobytu.cz