Teplá voda a rozúčtování. I když budete používat pouze studenou, za teplou stejně zaplatíte! Proč?

Teplá voda a rozúčtování. I když budete používat pouze studenou, za teplou stejně zaplatíte! Proč?

Teplá voda není zadarmo – každý rok vám to připomene vyúčtování spotřeby. S přeplatky problém nemíváme, ale pokud máme doplácet, je teplá voda rázem ve středu zájmu. V první řadě nás bude zajímat vstupní cena – víte, z jakých složek se skládá a z čeho vychází? Další zásadní role na cestě k finální částce patří rozúčtování teplé vody. Víte, podle jakých pravidel se ve vašem případě provádí? Jen s těmito znalostmi budete mít své vyúčtování pod kontrolou.

Podívejme se nejprve na cenu teplé vody. Centrální výroba a dodávka teplé vody probíhá, stejně jako u tepla, na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběrateli. Cena je určována na základě cenového výměru Energetického regulačního úřadu a je každoročně kontrolována.

Cena za teplou vodu se skládá ze dvou složek - za spotřebovanou studenou vodu a za tepelnou energii, potřebnou pro její ohřev. Spotřeba teplé vody se proto měří v GJ dodaného tepla a objemu spotřebované studené vody. Podle společnosti, od které vodu odebíráte, se její ceny liší až v řádech desítek procent.

Jaká jsou pravidla pro rozúčtování teplé vody?

Rozúčtování teplé vody je legislativně řešeno a nelze se od pravidel odchýlit ani se 100% souhlasem všech uživatelů (zákon č. 67/2013 Sb. a prováděcí vyhláška MMR č. 269/2015 Sb.).

Vyúčtování teplé vody má vždy dvě složky – základní a spotřební. Na rozdíl od vytápění je pro teplou vodu stanoven pevný poměr 30 % základní a 70 % spotřební složka. Pokud u konečných uživatelů nejsou instalovány vodoměry teplé vody, provádí se rozúčtování spotřební složky dle průměrného počtu osob nebo podle plochy prostoru.

Pevná a spotřební složka – co musíme v každém případě platit?

Pevná složka se rozúčtovává mezi konečné uživatele podle zvoleného modelu rozúčtování a je nutné ji uhradit v každém případě. Centrálně připravovaná teplá voda domem 24 hodin denně cirkuluje, aby byla vždy v nejkratším čase připravena k odběru. Každý v domě má tedy možnost ji využívat a z této možnosti také vyplývá povinnost úhrady 30 % základní složky. V nich jsou též zahrnuty cirkulační ztráty teplé vody.

Platit základní složku budete i v případě, že byt není obýván. „Povinnosti uhradit základní složku v plné výši vás nezbavuje ani dodatečně instalovaný vlastní zdroj ohřevu vody - bojler, či karma. Pozor! Odpojení se od společné teplé vody je možné pouze se souhlasem vlastníka. V případě SVJ tedy se souhlasem výboru SVJ,“ vysvětluje Jarmila Trčková ze společnosti ista Česká republika. Zbylých 70 % nákladů na teplou vodu tvoří tzv. spotřební složka. Rozúčtovává se podle náměrů bytových vodoměrů – tedy podle vašeho uživatelského chování a spotřeby teplé vody. „Pokud jste odpojeni, nebo společnou teplou vodu z jakéhokoliv důvodu nevyužíváte, tento podíl rozúčtování teplé vody můžeme mít nulový a nic platit nebudete.“

Jak se rozúčtovává studená voda?

Pro rozúčtování studené vody nejsou stanovena pevná pravidla. Osazení vodoměry na studenou vodu není povinné. Pokud jsou instalovány, provádí se rozúčtování podle naměřených hodnot. Nejsou-li k dispozici, rozúčtovává se podle odhlasovaných pravidel - například podle směrných čísel, průměrného počtu osob nebo podle m² .

Kdo vám rozúčtování zpracovává?

Zatímco rozúčtování tepla pro majitele domu téměř vždy na základě uzavřené smlouvy zajišťuje společnost, která se věnuje rozúčtování, u teplé vody si některé domy zajišťují tuto službu samy – často přes svou účetní firmu, případně v rámci služeb správy majetku.

Ať se rozhodnete pro kterékoliv z řešení, vždy hledejte partnera, který má dostatečné a profesionální zkušenosti. I do tohoto segmentu trhu se snaží proniknout firmy a jednotlivci, kteří na rozúčtovávání energií pro bytové domy nemají odpovídající odbornost. Ověřte si reference a i na rozúčtovatele energií si udělejte výběrové řízení. Co by mělo zahrnovat? Vše co požaduje legislativa , obecně se dá říct – přehlednost a čím více informací na vyúčtování, tím je větší bonus pro uživatele.

K práci rozúčtovací firmy se vztahuje ještě jedna velmi důležitá poznámka: vás, jako vlastníka domu, smlouva s rozúčtovatelem nezbavuje odpovědnosti za pravdivost dodaných podkladů a tedy i kompletního rozúčtování.

Vyúčtování a termíny

Rozúčtování spotřeby teplé a studené vody je prováděno zpravidla společně s rozúčtováním tepla, většinou k 31.12., někdy ale i po skončení topné sezony. Za zúčtovací období je obecně považován kalendářní rok, může být ale stanoveno i odlišně.

Nejprve jsou provedeny odečty bytových vodoměrů. Rozúčtovatel pak čeká na podklady pro rozúčtování, které mu zašle vlastník domu nebo jeho správce – jedná se o celkové náklady, které vyfakturoval dodavatel tepla a vody, výši záloh a údaje o počtu osob, nebo rozlohách bytů (podle zvolené formy rozúčtování), případně informace o změnách (stěhování a podobně). Následuje zpracování rozúčtování nákladů za služby.

Vyúčtování je vlastníkovi domu předáno do čtyř měsíců po ukončení zúčtovacího období vlastníkem nebo pověřeným správcem objektu. Obvyklé je, že při opožděném dodání podkladů ze strany vlastníka domu (ale i dodavatele tepla a vody) se termín o úměrný počet dnů prodlužuje.

Vyúčtování by vlastník domu měl vlastníkům nebo nájemníkům předávat vždy proti podpisu. Vyúčtování lze reklamovat nejméně do 30 dní. Lhůtu může vlastník domu prodloužit, ale v praxi se jiná než třiceti denní reklamační lhůta neobjevuje. Odpovědnost za rozúčtování vždy zůstává na vlastníkovi domu, rozúčtovací firma pouze odpovídá za účetní správnost.

Máte-li vysoké nedoplatky, vyplatí se navýšení pravidelných záloh. Vyúčtování pak nebude tolik bolet a případný přeplatek jistě potěší.

Autor: Redakce Okolobytu.cz