Termín pro doručení vypršel. Jak reklamovat roční vyúčtování služeb?

Termín pro doručení vypršel. Jak reklamovat roční vyúčtování služeb?

Foto: 123rf.com

Termín, do kdy jsme měli obdržet vyúčtování nákladů a záloh za rok 2016, skončil 30.4. Přeplatky vítáme, nedoplatky detailně zkoumáme. Jste přesvědčeni, že jste ve svém vyúčtování našli chybu a rozhodli jste se je reklamovat? Poradíme vám.

Častou otázkou je, kdo je odpovědný za správnost rozúčtování. Vždy je to vlastník domu, který je poskytovatelem služeb a nese za ně také kompletní odpovědnost. Nic na tom nemění skutečnost, zda tyto služby poskytuje sám, anebo prostřednictvím třetí osoby – v tomto případě rozúčtovací firmy (správce).

Co musí vyúčtování služeb obsahovat?

Pravidla rozúčtování nalezneme v zákoně č. 67/2013 Sb. (Zákon o službách), kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Poskytovatel služeb je povinen uvést na vyúčtování všechny informace, nezbytné pro naši kontrolu.

V první řadě musí vyúčtování obsahovat skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb, celkovou výši přijatých měsíčních záloh za služby a finální vyčíslení přeplatku, či nedoplatku.

Důležitá je také přehlednost, která přispívá k lepší srozumitelnosti údajů.

Nebyl dodržen termín vyúčtování? To je důvod k reklamaci

Do kdy musí být doručeno vyúčtování? Pokud není určeno jinak, nájemce bytu nebo nebytového prostoru či vlastník jednotky musí vyúčtování obdržet do čtyř měsíců po skončení rozúčtovacího období. Obvykle je za rozúčtovací období považován kalendářní rok. V této naprosté většině případů byste tedy měli od poskytovatele služeb obdržet vyúčtování do konce dubna.

Pokud jste neobdrželi vyúčtování v termínu, zákon č. 67/2013 Sb. (Zákon o službách) v § 13 definuje podmínky pro pokutu z prodlení:

(1) Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

(2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Samozřejmým důvodem pro reklamaci jsou uváděné hodnoty vyúčtování, které z pohledu příjemce služeb neodpovídají, případně je pravděpodobné, že došlo k matematické chybě.

Právo nahlížet

Máte-li zájem o nahlédnutí do podkladů, na jejichž základě bylo vyúčtování provedeno, je vlastník objektu povinen vám toto umožnit. Stejně tak smíte i pořizovat kopie. Rozsah těchto podkladů a informací však nesmí být v rozporu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Podmínky, za kterých lze nahlížet řeší v §8 také již zmiňovaný zákon č. 67/2013 Sb. (Zákon o službách):

(1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.

(2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Nezbytná je písemná forma

Jak postupovat v případě nejasností či reklamace vyúčtování upravuje Nový občanská zákoník. I když máme na reklamaci nesporné právo, pro její přijetí a úspěšné vyřízení musíme obdržet základní pravidla:

  • Komunikaci veďte vždy písemně.
  • Reklamaci adresujte na vlastníka domu nebo správce, který jej zastupuje. Adresa musí být uvedena na vyúčtování.
  • Reklamaci můžete uplatnit nejpozději do 30 dnů od obdržení vyúčtování.
  • Na vyřízení vaší reklamace platí lhůta 30 dní, která začíná běžet dnem podání.
  • Je-li reklamace uznána, je vypracováno nové vyúčtování.
  • Pokud nebude reklamace uznána a vy jste přesto přesvědčeni o nesprávnosti vyúčtování, nezbývá než celou záležitost řešit soudně.

Vina může být i na vaší straně – tady reklamace neplatí

Je důležité rozlišovat, jestli došlo skutečně k chybnému výpočtu, nebo zda je vše provedeno správně, ale na základě našich nesprávných údajů.

Odstěhovala se dcera, narodilo se vám dítě nebo došlo k úmrtí? To jsou jen některé z řady situací, provázejících změny počtu osob, žijících v bytě. Pro rozúčtování jsou ale zásadní. Proto je vaší povinností tyto změny neprodleně nahlásit. Často na to ale zapomínáme. To je podle rozúčtovacích firem velmi obvyklá chyba, která je však na straně uživatele bytu. Pokud jste tedy výbor SVJ, družstvo, či jiného vlastníka domu neinformovali o změnách počtů osob, které měly být zahrnuty v rozúčtování, rozúčtování z tohoto důvodu zpětně upravovat v žádném případě nelze a výsledky rozúčtování jsou považovány za správné.

Jiné letošní výsledky u tepla a vody mohou mít snadné vysvětlení – v platnost vstoupila nová vyhláška

Letošní vyúčtování nákladů na teplo a vodu se může od loňského výrazně lišit, a přitom může být všechno v úplném pořádku. Důvodem je Vyhláška 269/2015 Sb., která od 1.1.2016 přináší změny v dosavadním způsobu, jakým se v bytových domech doposud rozúčtovávaly platby za teplo. Zatímco dříve se rozdíly v nákladech rozúčtovávaly na úkor všech v bytovém domě. Jinak řečeno na toho, kdo nepřiměřeně teplem šetřil nebo plýtval, dopláceli ostatní.

Máte letos vysoký nedoplatek tepla? O nejčastějších důvodech si přečtete v našem článku Zaskočil vás letos vysoký nedoplatek tepla a vody?

Jaký je termín pro uhrazení nedoplatků a zaslání přeplatků?

Finanční vyrovnání nedoplatků a přeplatků záloh, vyplývajících z rozúčtování, je splatné nejpozději do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování služeb příjemci. Není-li lhůta některou ze stran dodržena, obě strany mohou vyžadovat úrok z prodlení z dlužné částky.

Autor: Redakce Okolobytu.cz