​Topná sezóna je za dveřmi – co je třeba nutně zajistit

​Topná sezóna je za dveřmi – co je třeba nutně zajistit

Foto: 123rf.com

S dobře fungujícím a vyladěným topením můžete během zimy ušetřit nezanedbatelnou částku na energiích. Důležité je také spolehlivost, abyste nemuseli v polovině zimy trávit večery v zimáku a u historických kamínek. Pro údržbu otopného systému je nejvyšší čas. Odměnou za péči nám bude teplo v takovém množství a čase, jak si budeme přát…

Plynové kotle

Každoroční kontrola servisním technikem zajistí úsporný, bezpečný a spolehlivý provoz kotlů. U kotlů které jsou stále v záruce, je pak navíc tato prohlídka povinná právě pro možné budoucí uplatnění záruky.

„Některé výrobky na trhu mají pětiletou záruku podmíněnou pouze ročními servisními prohlídkami. U některých se pak standardní dvou či tříletá záruka dá prodloužit za příplatek. Nemálo výrobků však má prodlouženou záruku podmíněnou splněním mnoha dalších podmínek, například napuštěním topného systému speciální směsí kapalin,“ vypočítává Roman Švantner ze společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky. Výstupem z prohlídky je pro majitele bytu také doklad o pravidelné údržbě pro případ, kdy provozem kotle vzniknou škody či jiné pojistné události.

Moderní kondenzační kotle jsou poměrně složitá technická zařízení. Jejich každoroční kontrola je tedy zcela na místě. Servisní technik zkontroluje zejména stav hořáku, těsnost spalovací komory i odvodu spalin a kotel seřídí podle požadavků výrobce. Samozřejmostí pak je, že servisní technik musí mít platné osvědčení od výrobce pro provádění servisních prací na daném kotli.

Akumulační kamna

Mnoho těchto lokálních topidel už svým věkem přesluhuje a výměna za nový může přinést řadu benefitů a nemalou úsporu. To, čím bychom měli u výměny akumulačních kamen začínat, je kvalifikované poradenství. Může se vám sice zdát, že vyměnit stará akumulační kamna za nová nebude až tak velký problém, ale mýlili byste se. Důležité je zvolit správný výkon nových akumulaček a odvolávat se přitom na původní nemusí být vždy nejlepší cesta. Starší typy měly nižší výhřevnost. Parametry moderních akumulaček vedou k tomu, že jejich provoz spotřebuje méně elektřiny a vy ušetříte.

Kotle na tuhá paliva

Kotle na pevná paliva už v bytových domech patří spíše minulosti, pro úplnost předsezónních povinností se ale podívejme i na ně. „Revize kotlů na tuhá paliva je nově stanovena Zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., na jehož základě je každý majitel kotle povinen provést jednou za dva kalendářní roky kontrolu jeho technického stavu a provozu. Toto nařízení se vztahuje na kotle o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které jsou zdrojem tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. První kontrola musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle,“ zmiňuje Roman Švantner. Tuto kontrolu smí provádět pouze kontroloři s osvědčením vydaným výrobcem nebo dovozcem daného kotle, a to na základě splnění požadavků zmiňovaného zákona. Protokol o kontrole může být vyžádán obecním úřadem pro prokázání, že byla kontrola provedena a že je kotel správně používán.

Komín

Při vytápění tuhými palivy byste měli věnovat velkou pozornost i stavu komína. Zanesený komín totiž může být příčinou nebezpečného požáru, neboť hrozí vznícení nánosů tuhých zbytků spalin v komínovém systému. Teplota ohně může při požáru spalin v komíně dosáhnout až 1 200 °C a velmi často při této nehodě dochází ke zničení krovů a střech domů. Ohroženo může být též minimálně zdraví, v horším případě životy obyvatel domu a lidí v sousedství. Řešením je dobrý technický stav celého komínového systému.

Pravidelné čištění a vybírání nánosů z komína lze zvládnout i svépomocí, je ale důrazně doporučováno jednou za čas povolat ke kontrole kvalifikovaného kominíka. Pro případ revize je pak nutno volat certifikovaného revizního technika. Ten zanesený komín prohlédne, vyčistí a doporučí případné opravy. Povinnost kontroly spalinových cest se však netýká pouze kotlů na tuhá paliva, ale také kotlů plynových. Opět platí, že vydaný doklad o každoroční kontrole slouží pro případ škod a pojistných událostí.

Radiátory

Kontrola radiátorů se obvykle obejde bez odborné asistence. Stačí je pečlivě prohlédnout, ošetřit zrezivělé povrchy a zkontrolovat, zda z některého radiátoru neuniká voda. Pokud ano, což prozradí zejména tmavé skvrny od otopné vody na podlaze, nezbude než povolat odborníka.

Radiátory je vhodné rovněž odvzdušnit. Proveďte to tak, že nejdříve celý otopný systém zahřejte krátkým spuštěním kotle. Poté kotel vypněte a otevřením patřičných ventilů proveďte odvzdušnění.

Termostatické hlavice

Protočte i všechny termostatické hlavice. Jejich pohyb by měl být hladký a bezproblémový. Vadné hlavice vyměňte. Po skončení topné sezóny opět nezapomeňte ponechat hlavice zcela otevřené, aby se zbytečně nenamáhal jejich vnitřní mechanismus.

Autor: Redakce Okolobytu.cz