V jakých případech při hlasování u SV stále zůstává 100% souhlas?

V jakých případech při hlasování u SV stále zůstává 100% souhlas?

Foto: 123rf.com

Jaký počet hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí vlastníků jednotek nám bude stačit? K hlasování členů SV (SVJ) na shromáždění se stále vztahuje řada dotazů. V rámci spolupráce se Sdružením malých bytových družstev se společně podíváme na 100% souhlas. V jakých případech je vyžadován a kdy nám stačí nadpoloviční většina souhlasně hlasujících?

Nadpoloviční většina hlasů ve všech případech nestačí

Základ nové právní úpravy pro rozhodování vlastníků jednotek na shromáždění (v záležitostech stanovených především v § 1208 nového občanského zákoníku - dále jen „NOZ“) je stanoven v § 1206 odst. 2 NOZ. Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají dohromady (nadpoloviční) většinu hlasů všech vlastníků jednotek v domě (v tomto směru nedošlo ke změně oproti předchozí právní úpravě v zákoně o vlastnictví bytů - dále jen „ZoVB“). Nově se však zrušily požadavky předchozího ZoVB na jednotlivé rozdílné kvalifikované většiny pro přijetí usnesení shromáždění (které byly stanoveny především v § 11 odst. 4 a odst. 5 ZoVB, ale také pro volbu členů volených orgánů), což ovšem neznamená, že se ve všech záležitostech rozhoduje nyní podle ustanovení NOZ o bytovém spoluvlastnictví nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek).

Rozhodují stanovy

V § 1206 odst. 2 NOZ se stanoví, že k přijetí rozhodnutí shromáždění se vyžaduje souhlas (nadpoloviční) většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů). Zde je oproti ZoVB nové to, že ve stanovách je možné určit požadavek vyššího počtu hlasů pro rozhodování buď v konkrétních jednotlivých záležitostech (přičemž lze ve stanovách diferencovat požadavky na potřebný počet hlasů k přijetí rozhodnutí v jednotlivých záležitostech v působnosti shromáždění), anebo je případně možné pro všechna rozhodnutí shromáždění určit ve stanovách požadavek vyššího počtu hlasů, apod.).

V takovém případě, kdy je ve stanovách SV (SVJ) uveden požadavek vyššího počtu hlasů pro přijetí usnesení shromáždění, pak se musí SV (SVJ) řídit ustanovením stanov, neboť zákon dává v této záležitosti přednost stanovám.

Kdy je jiný počet hlasů?

Samotný zákon stanoví jiný požadavek počtu hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí vlastníků jednotek na dvou místech. Jmenovitě jde o § 1169 odst. 2 NOZ, podle něhož se vyžaduje pro schválení dohody dotčených vlastníků jednotek o změně Prohlášení písemný souhlas většiny hlasů vlastníků jednotek, popřípadě písemný souhlas vyšší (kvalifikované) většiny hlasů, uvedené ve stanovách. Dále v ustanovení § 1214 NOZ (o rozhodování vlastníků jednotek mimo zasedání shromáždění - per rollam) se stanoví požadavek souhlasu všech vlastníků jednotek, pokud by se v důsledku rozhodnutí měnila všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech, nebo měnil-li by se všem vlastníkům jednotek poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku z jiných důvodů než v důsledku změny velikosti podílů na společných částech.

Kromě uvedeného, je dále stanoven zvláštní postup pro případy, že by mělo shromáždění rozhodovat podle § 1208 NOZ v záležitostech, které by se dotýkaly práv a povinností vlastníků jednotek ve smyslu § 1169 odst. 2 NOZ. Podle § 1169 odst. 2 NOZ, pokud by se tyto změny dotýkaly jen určitého počtu vlastníků jednotek, muselo by se nejdříve (před rozhodováním shromáždění podle § 1208 NOZ) postupovat podle § 1169 odst. 2 NOZ, tj. vyžadovala by se písemná dohoda dotčených vlastníků jednotek a písemný souhlas většiny vlastníků jednotek (nebo vyšší většiny podle prohlášení či stanov). Pokud by se tyto změny dotýkaly všech vlastníků jednotek, vyžadoval by se souhlas všech vlastníků jednotek.

Autorem odpovědi je Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR (SMBD). Odpověď byla publikována v rámci spolupráce Okolobytu.cz a SMBD.

Zajímá vás více?

Nejen tento výklad o požadavcích počtu hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí vlastníků jednotek naleznete v novém vydání tištěného titulu Okolo bytu 3/2015. Naleznete v něm řadu dalších důležitých informací, vztahujících se i k rekonstrukcím, úsporám energií, ale například také k mezilidským vztahům, které často hrají uvnitř domu výraznou roli.

Časopis je na základě objednání zasílán zcela zdarma.

Autor: Redakce Okolobytu.cz