V platnost vstoupila novela Nového občanského zákoníku. Přináší očekávané změny?

V platnost vstoupila novela Nového občanského zákoníku. Přináší očekávané změny?

Foto: 123rf.com

Velká očekávání - tak bychom mohli ve stručnosti shrnout období přípravy novely Nového občanského zákoníku. Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění občanský zákoník a další související předpisy, nabyl účinnost 30. prosince 2016. "Navzdory očekávání je novela poměrně střídmá," konstatuje právník Mgr. Jan Eisenreich, který pro Okolobytu.cz připravil čtyři nejzásadnější změny v oblasti bytového práva, které novelizace NOZ přináší.

Novela NOZ ruší povinnost změny názvu SVJ

Od února 2017 nejsou společenství vlastníků jednotek, která vznikla do 31. prosince 2013, povinna měnit svůj název tak, aby obsahoval slovní spojení „společenství vlastníků“. Tato změna je z našeho pohledu opravdu vítaná. V průběhu předchozích dvou let probíhaly masové změny v názvech společenství, které byly naprosto bezúčelné a přinášely starosti mnohým zástupcům SVJ. Otázkou zůstává, zda tato změna nepřišla příliš pozdě, většina SVJ totiž upravila svůj název v rámci schvalování nových stanov. Obdobné zproštění povinnosti změnit název se týká i spolků.

Maximální výše kauce byla snížena

Nově dojde také ke snížení peněžité jistoty, kterou může pronajímatel požadovat po nájemci.

Od února bude přípustné stanovit „kauci“ v maximální výši trojnásobku měsíčního nájmu. Oproti tomu v současné době může pronajímatel požadovat až šestinásobek, což je z pohledu našich zákonodárců neúměrně vysoká částka.

Vyklizení bytu po smrti nájemce - prodloužení lhůty

Třetí, nepříliš významná změna, se týká § 2301. Od února 2017 platí, že v případě smrti nájemce bytu zvláštního určení, jsou členové domácnosti zesnulého nájemce, kteří v bytě žili ke dni smrti nájemce povinni vyklidit byt nejpozději do šest měsíců ode dne, kdy obdrží výzvu k vyklizení. V současnosti je třeba takovýto byt vyklidit ve lhůtě tří měsíců. Nově také platí, že pokud s nájemcem v bytě žila nejméně rok jiná postižená osoba, nebo člověk starší 70 let, nájem by na ně automaticky přešel.

Znovuzakotvení předkupního práva spoluvlastníků s platností od 1.1.2018

Nejkontroverznější část novely se týká znovuzakotvení předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci, mimo případy převodu osobě blízké. Oproti předpokladům návrh prošel jako Poslaneckou sněmovnou tak i Senátem a od 1. 1. 2018 nabude tato úprava účinnosti. Vlastník nemovitosti bude mít od příštího roku povinnost nabídnout odprodej svého podílu na nemovitosti nejprve dalším spoluvlastníkům.

Autor: právník Mgr. Jan Eisenreich, spolupracující s portálem www.zmenastanov.cz


Autor: Mgr. Jan Eisenreich