Základní otázky a odpovědi k prováděcímu předpisu k měřičům tepla

V předchozích dnech vešla v platnost vyhláška k prováděcímu předpisu v oblasti povinnosti instalovat přístroje na měření spotřeby tepla. Na základní otázky nám odpověděla skupina odborníků z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyšel už prováděcí předpis?

Vyhláška již byla vydána a je možné jej najít ve Sbírce zákonů.

Je pravda, že nebylo možné do vydání prováděcího předpisu přístroje instalovat?

Většina objektů, na které se tato povinnost vztahuje, má už tyto registrační přístroje nainstalovány. Jsou též už notnou dobu automaticky instalovány stavebníky při výstavbě bytových domů nebo vlastníky domů, a to z důvodu toho, že jsou budoucími nebo současnými uživateli bytů vyžadovány. Motivací pro majitele domů k jejich instalování (i smyslem povinnosti) jsou totiž energické úspory, které se logicky dostavují v momentě, kdy jsou spotřebitelé schopni monitorovat svou spotřebu tepla a na základě této informace též zefektivnit své spotřebitelské chování. Dalším důvodem je spravedlivější rozúčtování nákladů za teplo podle hesla „platím opravdu za teplo, které jsem skutečně spotřeboval“. Řada SVJ a dalších vlastníků tak indikátory instalovala bez jakékoliv souvislosti s touto zákonnou povinností právě z důvodů úspor a spravedlivějšího rozúčtování.

Proč nevyšel předpis dříve?

Jedním z důvodů toho, proč předpis nevyšel ještě dříve, byla probíhající komunikace s Evropskou komisí k problematice měření tepla a situace v této věci v České republice ve vztahu na předpisy Evropské unie, které toto vyžadují (směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických úsporách). V rámci této komunikace bylo diskutováno například i to, zda je právě již z důvodu velmi pokročilé instalace těchto přístrojů v České republice nutné předpisy vůbec vydávat a samozřejmě také rozsah této povinnosti.

Na koho se povinnost vztahuje?

Povinnost instalace nezavádí vyhláška, ale zavedla ji už novela zákona o hospodaření s energií. Všechny objekty s byty i případnými nebytovými prostorami, kde se provádí rozúčtování nákladů na dodávku tepelné energie mezi konečné spotřebitele, spadají pod zákonnou povinnost instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie pro vytápění a společnou přípravu teplé vody. Nerozhoduje vlastnictví objektu. Povinnost platí pro objekty v obecném a soukromém vlastnictví, i pro BD a SVJ. Povinnost se tedy například nevztahuje na rodinné domy, školy, rekreační zařízení a další objekty, kde se rozúčtování nákladů na teplo neprovádí. Povinnost má vlastník budovy, Společenství vlastníků (SVJ) nebo stavebník.

Co a kdy instalovat:

  1. Pokud je v domě instalován tzv. vodorovný rozvod tepelné energie, z něhož jsou napojeny bytové jednotky vždy jedním vstupem, tento vstup je do jednotky dále rozveden ke každému otopnému tělesu, pak patří na vstup do jednotky tančené měřidlo, tzv. kalorimetr (přímé měření).
  2. Pokud je v domě instalováno několik vertikálních rozvodů (tzv. stoupaček), což je případ téměř veškeré starší panelové i nepanelové zástavby, potom je nutno použít poměrová měřidla dodávky tepelné energie na každé otopné těleso nebo do každé vytápěné místnosti. Novela vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, v tomto případě navrhuje použít indikátory instalované přímo na otopné těleso, indikátory instalované na odtokovou trubku otopného tělesa, případně přístroj se snímačem teploty vzduchu daného vytápěného prostoru a teploty vzduchu venkovního prostředí k příslušející budově s trvalým průběhovým záznamem rozdílů teplot vzduchu za časový interval (využití tzv. denostupňové metody).
  3. V případě společné přípravy teplé vody je za přístroj registrující považován vodoměr na vstupu teplé vody do každé bytové jednotky nebo nebytového prostoru.

Kolik stojí?

Kalorimetr (jeden na byt) lze pořídit již za zhruba od 4 do 10 tis. Kč, indikátor vyjde od 300 do 700 Kč (na každé otopné těleso), vodoměr na teplou vodu stojí 200 do 500 Kč (zpravidla jeden na byt). K těmto nákladům je nutno přičíst náklady na montáž. Kalorimetr je stanovené měřidlo a je nutno jej jednou za 4 roky úředně ověřovat, jeho montáž se zásahem do tepelného rozvodu je složitější. Vodoměr na teplou vodu je stanovené měřidlo a je nutno jej buďto úředně ověřovat, v praxi se ukázalo, že je levnější jej vyměnit za nový jednou za 5 let. Indikátory nejsou stanovená měřidla, jejich životnost je dána životností vestavěné baterie, kterou však lze v některých případech i vyměňovat. v případě BD a SVJ si náklady uvedené přístroje registrující podle dohody hradí buď z fondu oprav, nebo rovnou sami koneční spotřebitelé. V případě soukromého vlastníka domu s byty nebo domu ve vlastnictví obce se bude jednat o investici vlastníka.

Jaké hrozí pokuty za nesplnění povinnosti?

Kontrolou je dle zákona pověřena Státní energetická inspekce nikoliv Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zákon sice hovoří o určitých sankcích za nesplnění povinností, automaticky neznamená, že budou tyto pokuty od ledna v maximální výši SEI udílet, zcela standardním postupem je totiž při zjištění nedostatků povinné osoby vyzvat k nápravě stavu a až při, řekněme, opakovaném nesplnění povinnosti sáhnout ke konkrétním sankcím, jejichž výše se navíc vůbec nemusí blížit horním hranicím uvedeným v zákoně.

Zákon č. 406/2000 Sb., § 12, odst., 1, písm. j) uvádí, že se fyzická osoba dopustí přestupku, když jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujícího dodávku tepelné energie, konečným uživatelům podle § 7 odst. 4 písm. a). Za tento přestupek je možno podle §12 odst. 2, písm. a), uložit pokutu až do výše 50 00,–Kč.

Zákon č. 406/2000 Sb., §12a, odst. 1 písm. i), oddíl 2., uvádí, že se právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. Za tento správní delikt je možno podle §12a, odst. 3, písm. b), uložit pokutu až do výše 200 000,–Kč. Kontrolou instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie je pověřována Státní energetická inspekce. Samotné rozúčtovaní nákladů na dodávku tepelné energie je v gesci MMR.

Autor: Redakce Okolobytu.cz