Zápis v obchodní rejstříku a ochrana údajů SVJ

Společenství vlastníků jednotek se jako právnická osoba zapisuje v obchodním rejstříku. Součástí Sbírky listin jsou i podpisové vzory členů výboru v digitalizované podobě (kromě podpisu jsou tam ještě jméno, rodné číslo, trvalé bydliště, název SVJ a jeho IČO). Kdokoli si může proto informace o konkrétním Společenství na internetu prohlédnout a získá tak prakticky všechny informace jak o členech výboru tak i o samotném SVJ. Někteří členové výboru protestují, že jejich zveřejnění v obchodním rejstříku je pro ně nepříjemné, ale chápou, že uvedení těchto údajů je v souladu s právním předpisem – obchodním zákoníkem. Je pravdou, že možnost, získávat informace o členech výboru, může kdokoli snadno zneužít.

Zápis v obchodním rejstříku

Obchodní rejstřík je zvláštní seznam, který je veden soudem, speciálně k tomu pověřeným zákonem. Tento soud je označován jako rejstříkový soud. Do obchodního rejstříku se zapisují stanovené údaje týkající se podnikatelských subjektů. Obchodní rejstřík je veden nikoliv v běžné písemné, nýbrž v elektronické podobě. Zapisují se do něj podnikatelé, organizační složky podniku, zahraniční podnikatelské osoby anebo jejich organizační složky; zvláštní součástí obchodního rejstříku je tzv. sbírka listin.

Rejstříkový soud zveřejní zápis do obchodního rejstříku, jakož i uložení listiny do sbírky listin po zápisu, a také tuto skutečnost oznámí příslušnému daňovému orgánu, orgánu statistickému a orgánu, který vydal živnostenský list či jiné podnikatelské oprávnění. Tak se de facto postará o jisté rozšíření údajů zde zapisovaných.

Obchodní zákoník stanoví, že obchodní rejstřík je přístupný každému. Každá osoba má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj kopie či výpisy. To ovšem znamená, že obchodní rejstřík je veřejný, a veřejně přístupný. Zájemce o nahlédnutí do obchodního rejstříku není povinen sdělovat nikomu, jaký je důvod, proč do něho chce nahlédnout. V tomto ohledu není povinen nikomu zdůvodňovat svůj zájem, ani účel, který ho vede k nahlížení.

V užívání údajů získaných z obchodního rejstříku, je však třeba dodržovat jistá pravidla, zejména není možné takové údaje užívat protiprávně, v rozporu se zákonem. Účel užívání získaných údajů není sice nikde definován, ale je zřejmé, že nesmí vybočovat z mezí daných zákonem. To ovšem znamená, že každý uživatel údajů získaných v obchodním rejstříku, si musí uvědomit, že je povinen počínat si souladu se zákonem, a má při tom obecnou zákonem stanovenou odpovědnost. Došlo-li by ke zneužití získaných údajů, mohlo by takové chování být kvalifikováno jako jednání trestně postižitelné.

Autor: JUDr. Daniel Šplíchal, advokát, právní pomoc a služby v otázkách bytového práva, problematiky BD a SVJ, a související – kontakt: www.judrsplichal.cz

Autor: Redakce Okolobytu.cz